بررسی بایسته‌های حق به شهر در فرایند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه شهرها (موردی توسعه حمل و نقل شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به دنبال آن است بایسته‌های حق به شهر در سیاستگذاری حمل و نقل شهر تهران را کشف و مورد بررسی قرار دهد. داده‌های مطالعه کیفی تلفیقی از طریق مصاحبه نیمه‌ساخت یافته و اسناد بالادستی و کتابخانه‌ای گردآوری و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. به کمک روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با 20 نفر از صاحبنظران و مدیران حوزه مدیریت شهری مصاحبه شد. گردآوری داده‌ها در قالب 9 مقوله محوری و یک مقوله هسته، کدگذاری و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت قانونی مشارکت، ظرفیت نهادی، مکانیسم‌های شفاف‌سازی و نظارتی به منزله شرایط علی بایدهای حق به شهر در سیاستگذاری حمل و نقل شهر تهران به شمار می‌آیند. ساختار کلان برنامه‌ریزی نیز شرایط زمینه‌ای و نظام تصمیم‌گیری کلان شرایط مداخله‌گر به حساب می‌آیند.
بازسازی بایسته‌های حق به شهر در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه حمل و نقل شهر تهران بیانگر آن است که شبکه جامع شفافیت و نظارت در کنار برنامه‌ریزی مشارکتی استراتژی‌هایی هستند که می‌تواند به کار گرفته شود. بر اساس یافته‌های این پژوهش، بایسته‌های حق به شهر در سیاستگذاری حمل و نقل حکمروایی خوب شهری را در این حوزه و در سطح عام می‌تواند در پی داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the requirements of the right to the city in the process of policy-making and urban development planning (Case of Transportation Development in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Masume eshtiaghi 1
  • mahmod sharepor 2
  • mohammad fazeli 3
1 PhD student in Sociology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Professor, Department of Social Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research seeks to discover and examine the requirements of the right to the city in the transportation of Tehran. The data of the integrated qualitative study were collected through semi-established interviews, upstream documents and the library, and the basic theory method was used to analyze the data. Using theoretical and purposeful sampling method, 20 experts and management in the field of urban management were interviewed. Data collection was coded and analyzed in the form of 9 core categories and one core category. The results indicate that it participates legally, institutional, transparency mechanisms and theory may be causal conditions against you. The master plan is also the context and the decision-making system of the intervening conditions.
Reconstructing the requirements of the right to the city in the care and planning for transportation and transportation in Tehran indicates that there is a comprehensive network of transparency and oversight along with strategic partnership programs that can be used. According to the findings of this study, the requirements of the right to the city in transportation and transfer is good urban governance that can be achieved in this area and in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Transport and Transfer
  • qualitative research
  • basic theory
  • Right to City
  • Tehran