مطالعه جامعه‌شناختی شیوع پاندمی کووید-19 و رابطه آن با احساس ناامنی اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه خوارزمی پژوهشگر گروه مطالعات خانواده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

3 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه یزد

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

پاندمی کووید-19 نه‌تنها یک بیماری محسوب شده بلکه تمامی ویژگی‌های تعریف مسئله‌ای اجتماعی را در خود دارد. در ابعاد جهانی هم، 8 میلیارد انسان را در سرتاسر جهان در برمی گیرد و انسان‌ها احساس ناامنی زیادی تجربه می‌کنند. هدف این پژوهش بررسی رابطه شیوع پاندمی کرونا ویروس با احساس ناامنی اجتماعی در شهر تهران است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که میانگین احساس ناامنی اجتماعی ناشی از شیوع کووید-19 در نمونه مورد مطالعه (28/3) به‌طور معنی‌داری از میانگین نظری (3) بیشتر است و در بین ابعاد احساس ناامنی اجتماعی، به ترتیب احساس ناامنی جانی، اقتصادی، عمومی، روانی، احساسی و جمعی بیشترین میانگین را داشتند و بیشترین تأثیر را از کووید-19 پذیرفته‌اند. یافته‌ها نشان داد که بین سن و احساس ناامنی اجتماعی ناشی از شیوع کرونا رابطه معنی‌داری وجود ندارد و احساس ناامنی اجتماعی ناشی از شیوع کووید-19 برحسب تحصیلات، به‌طور معنی‌داری متفاوت است. همچنین زنان بیشتر از مردان احساس ناامنی داشته‌اند. بنابراین براساس یافته های پژوهش حاضر می‌توان اینگونه تبیین کرد که با شیوع کووید-19 میزان احساس ناامنی اجتماعی در میان افراد مورد مطالعه افزایش ‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sociological study of the prevalence of the Covid-19 pandemic and its relationship to social insecurity (A case study of Tehran citizens)

نویسندگان [English]

  • Tooba Zamani 1
  • Javad Maddahi 2
  • yazdan karimi Manjarmoee 3
  • Gholamreza Baghshirin 4
1 Faculty member of NAJA Institute of Law Enforcement and Social Studies
2 PhD student in social issues of Kharazmi University,Researcher, Department of Family Studies, Institute of Humanities and Social Studies, University Jihad
3 PhD student in Social Issues, Yazd University
4 Master of Sociology
چکیده [English]

Covid-19 pandemic is not only a disease but also has all the characteristics of defining a social problem. On a global scale, it covers 8 billion people worldwide, and humans experience a great deal of insecurity. This study aimed to investigate the relationship between the prevalence of the coronavirus pandemic and the feeling of social insecurity in Tehran. The research method in this research is a survey. The data collection tool was a standard questionnaire. The findings of this study indicate that the mean of the feeling of social insecurity due to the prevalence of Covid-19 in the study sample (3.28) is significantly higher than the theoretical mean (3) and among the dimensions of the feeling of social insecurity, respectively Life, economic, general, psychological, emotional and collective insecurity had the highest average and received the most impact from Covid-19. The results showed that there was no significant relationship between age and the feeling of social insecurity due to the corona outbreak and the feeling of social insecurity caused by the outbreak of Covid-19 was significantly different in terms of education. Women also felt more insecure than men. Therefore, based on the findings of the present study, it can be explained that with the prevalence of Covid-19, the feeling of social insecurity among the subjects has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Pandemic
  • Feeling of social insecurity
  • Tehran