دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 41، بهمن 1400 
3. عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابری‌های جنسیتی در ورزش حرفه‌ای ایران

بهار شریفی؛ بهرام قدیمی؛ شهلا حجت؛ محمد علی اصلانخانی؛ معصومه شجاعی


7. باز اندیشی فرهنگ زیستن سالمندان در ایران با رویکرد ترکیبی

بی بی زهره ذبیحی مداح؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علی پژهان