دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 41، زمستان 1400 
7. باز اندیشی فرهنگ زیستن سالمندان در ایران با رویکرد ترکیبی

بی بی زهره ذبیحی مداح؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علی پژهان