الگوی اشتغال بانوان در گفتمان انقلاب‌اسلامی: بررسی و ترسیم هسته‌های گفتمانی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، تهران ، ایران

چکیده

باعنایت به اهمیت مقوله اشتغال زنان به عنوان یکی از شاخصهای پیشرفت،مقالة حاضر با تمرکز بر اعلام مواضع،سخنرانیها و آثار آیت‌الله خامنه‌ای،به عنوان مرجع دینی و در عین حال عالیترین رتبه سیاسی در سطح ملی،به احصاء هسته‌های گفتمانی در عدم/تجویز اشتغال برای زنان و حدودوثغور متصور آن می‌پردازد.گفتمان انقلاب‌اسلامی درحوزة اشتغال زنان و به‌طور مشخص صورت‌بندی آن از منظر آیت‌الله خامنه‌ای از جهاتی با گفتمان مدرن در تطابق است؛و از جهاتی تفاوتها یا حتی تناقضات آشکاری دارد که یک سبک زندگی متفاوت را برمی‌سازد.به‌لحاظ نظری مطالعة حاضر با تکیه بر نظریة الگوی سوم زنانگی آیت‌الله خامنه‌ای و به جهت روش‌شناسی با استفاده از تحلیل گفتمان با رویکرد لاکلا وموف(2001)،ضمن جمع‌آوری داده به روش کتابخانه‌ای، هسته‌های گفتمانی مربوطه را مشخص می‌کند.نتیجة این پژوهش نشان می‌دهد ازنظر آیت‌الله خامنه‌ای اشتغال زنان نه تنها امری مذموم نیست؛بلکه اشتغال و کنش اجتماعی امری لازم برای پیشرفت جامعه اسلامی به حساب می‌آید.پنج هستة اصلی بازشناسایی‌شده در این باب دغدغة ایشان برای تکامل زن همزمان درسطوح فردی،خانوادگی و اجتماعی را نشان می‌دهد.این هسته‌های گفتمانی بدین شرح‌اند:اشتغال به‌مثابه یک مصداق حقوق انسانی،توافق بلکه لزوم اشتغال زنان معطوف به حفظ سلامت و عزت ایشان، حفظ شئون معنوی و روحی مناسب زنان در اشتغال از جمله خصلتهای عفت و شرافت،تعادل نقشهای خانوادگی اعم از همسری،مادری و تربیت فرزندان و نقش‌پذیری اجتماعی،و نهایتا،عدم اختلاط و مرد-انگاری در اشتغال زنان.گفتمان احصاءشده نشانگر عدم‌اصالت منطق مدرن و فردگرایانة صرف و برابری جنسیتی به معنای شباهت مطلق زن و مرد در عرصة اشتغال است که اساس نگاه‌های فمینیستی و غربی را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of women's employment in the discourse of the Islamic Revolution: A study and drawing of discourse nuclei from the perspective of Ayatollah Khamenei

نویسنده [English]

  • Zahra Emami
Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

This article focuses on Ayatollah Khamenei's books, positions, speeches, to extract and analyze its discursive nodes in prescribing employment for women, as well as its perceived limits. This discourse is revealed to carry common features as well as essential differences even contradictions with the western feminism. The present study is based on his third model of womanhood, and methodologically uses discourse analysis with the approach of Laclau and Moff (2001).The results indicate that in Ayatollah Khamenei's view, women's employment is not only reprehensible; rather, it is necessary for the development of Islamic society. The major extracted themes argues for the simultaneous development of women at the individual, family, and social levels. As it is expected to maintain women's health, dignity, and honor. The balance of family roles and social imagery is also of high priority. The enumerated discourse reflects the lack of originality of modern and individualistic logic of mere gender equality, which form the basis of feminist and Western views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revolutionary
  • Ayatollah Khamenei
  • Discourse
  • Women's Employment
  • Family