باز اندیشی فرهنگ زیستن سالمندان در ایران با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، جامعه شناسی فرهنگی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر پدیده سالمندی باافزایش جمعیت سالمندان به یک مسئله اجتماعی تبدیل گشته است . فرهنگ زیستن سالمندان تمامی جنبه های واقعیات درونی و بیرونی (ذهنی – عینی)را در برمی گیرد .مطالعه بازاندیشانه (فراتحلیل) به دلیل تفاوت ها و تناقض ها در یافته های پژوهش ها ، در حوزه های علمی مختلف ضرورت خواهد داشت.
هدف پژوهش ، ارائه راهکار ها و راهبرد ها ، در جهت تغییر و اصلاح یا بهبود وضعیت سالمندان با بررسی ساخت های ذهنی و موقعیت های عینی به صورت کاربردی بوده است.
روش تحقیق ، ترکیبی همزمان است که شامل دو روش کیفی و کمی با اهمیت یکسان نوع داده ها با دو دیدگاه نظری اثباتی ، تفسیری و تحلیلی که برای ارتقاء و بهبود داده های کمی و کیفی ،با ادغام به نتایج کاملتر و جامع تری دست یافته ایم .
نتایج فرا تحلیل کیفی در سه سطح نظریه شناختی و روش شناختی و نتیجه شناختی ،بامقایسه و ترکیب یافته های کمی و کیفی ، متغیر های مشارکت اجتماعی ( غیر نهادی) و روابط اجتماعی و خانوادگی و عوامل زمینه ای ( وضعیت تأهل ، وضعیت اشتغال و تحصیلات ) با عامل سلامت و ابعادان بر فرهنگ زیستن تأثیر مستقیم داشته و نتایج یکسانی را بیان کردند.ناهمگنی گروه ها ی سالمندان از نظر سنی ، به عنوان یک گروه مشابه درتعمیم نتایج قطعی نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking the culture of living of the elderly in Iran with a hybrid approach

نویسندگان [English]

 • Bibi zohre Zabihi maddah 1
 • Hosein Aghajani Mersa 2
 • Ali Pejhhan 3
1 Department of Social Sciences, Cultural Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Demography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the phenomenon of aging has become a social issue with the increasing population of the elderly. The culture of living of the elderly encompasses all aspects of internal and external (mental-objective) realities.
According to Giddens' theory, there is rethinking with new information about oneself and in the daily social, cultural, and family life of individuals. Reflective study (meta-analysis) will be necessary for different scientific fields due to differences and contradictions in research findings. Had.
The purpose of this research is to provide solutions and strategies to change and improve or improve the situation of the elderly by examining mental structures and objective situations in a practical way.
The research method is a simultaneous combination that includes two qualitative and quantitative methods with equal importance of data type with two positive theoretical, interpretive and analytical perspectives that we have achieved more complete and comprehensive results by integrating quantitative and qualitative data.
The results of qualitative meta-analysis at three levels of cognitive theory and methodology and cognitive outcome, by comparing and combining quantitative and qualitative findings, variables of social participation (non-institutional) and social and family relations and contextual factors (marital status, employment status, and education). ) The health factor and dimensions had a direct effect on the culture of living and expressed the same results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • old age
 • living culture
 • rethinking
 • Social Health
 • Hybrid method
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 26 دی 1400