دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 40، پاییز 1400 
5. فراترکیب در مدل های تعادل کار و زندگی

صدیقه مقبلی مهنی؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ البرز قیتانی


6. تحلیل نسبت انواع خانواده‌های ایرانی و فضای مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا

خلیل نوروزی؛ احسان ملانوری شمسی؛ حامد ملانوری شمسی؛ ابوالفضل عبداللهی