فراترکیب مدل های تعادل کار و زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

کار همواره از بحث برانگیزترین و مهم‌ترین دغدغه‌های انسانی جهت تأمین نیازهای فردی، توسعه و ارتقاء سازمان‌ها و تعالی اجتماعی بشر به شمار می‌رود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها در مدل‌های تعادل کار و زندگی بر اساس پژوهش‌های انجام شده در این زمینه بوده است. مقاله‌ی پیش رو با بهره‌گیری از روش فراترکیب، پژوهش‌های انجام شده در موضوع تحقیق را به صورت چارچوب‌مند بررسی کرده و نتایج آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای این منظور با مراجعه به اسناد موثق، در سایت‌های الکترونیکی در دسترس در فاصله زمانی سال‌های  1963 الی2020  از بین مقالات اولیه که شناسایی شده‌اند، ضمن بهره‌گیری از 38 منبع که بیشترین ارتباط کیفی با موضوع پژوهش را داشته‌اند و با استفاده از جمع‌بندی نظریات مختلف و اشباع نظری پیرامون آن‌ها به استخراج 845 کد دست یافته است، در ادامه پس از پایش، کدها در قالب 29 مقوله، جای داده شده‌اند. به منظور تحلیل مقالات نهایی، مفاهیم و مضامین تشکیل‌دهنده، مؤلفه‌ها و ابعاد تأثیرگذار استخراج گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش در قالب ابعاد ایجابی و سلبی و مؤلفه‌های پیشایند (پتانسیل فردی، حمایت خانواده و ...)، پیامد (رضایت شغلی، رضایت فردی و ...) و استراتژی( حمایت سازمانی، عوامل اجتماعی و ...) طبقه‌بندی و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Synthesis of Work-Life Balance Models

نویسندگان [English]

  • sedigheh moghbeli mahani
  • mehraban hadi paykani
  • reza ebrahimzade dastjerdi
  • alborz gheytani
, Department of Public management, College of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan) , Isfahan, Iran
چکیده [English]

Work has always been one of the most controversial and important human concerns for meeting individual needs, the development and promotion of organizations, and human social excellence. This study aims at identifying the dimensions and components of work-life balance models based on the researches already carried out in this field. Using the meta-synthesized method, it has reviewed the researches already conducted on the research topic in a framework and has analyzed the results. For this purpose, by referring to the reliable documents available on electronic sites between 1963 and 2020, from the initial articles which were identified, 38 sources that had the most qualitative relationship with the subject of research were carefully examined.  Then, through summarizing different theories and theoretical saturation of them, 845 codes were extracted and after monitoring the codes, they were categorized in 29 different categories. In order to analyze the final papers, the constituent concepts and themes, effective components and dimensions were extracted.The results of this study in terms of dimensions: positive and negative; components: background (individual potential, family support, etc); outcome: (job satisfaction, personal satisfaction, etc); and strategy: (organizational support, social factors, etc) have been classified and presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • work-life balance
  • Participation of individual roles
  • Positive dimension
  • Negative dimension
دانایی‌فرد، ح و امامی، س (1385)، استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت), 1(2):69-97.
نجفی، ت و اسدی، م (1390)، تعادل کار و زندگی، تهران. تهران: مرکز توسعه مطالعات خانواده و اداره کل آموزش بانک ملّت.
Blom, R., Kruyen, P., & Van der Heijden, B. (2020). One HRM fits all? A meta-analysis of the effects of HRM practices in the public, semipublic, and private sector. Review of Public Personnel Administration, 40(1), 3-35.
Carlson, D.S; Grzywacz, J.G. (2008). Reflections and future directions on measurement in work- family research. San Diego, USA: Academic Press, Elsevier.
Casper, W., Vaziri, H., Wayne, J., DeHauw, S., & Greenhaus, J. (2018). The jingle-jangle of work–nonwork balance: A comprehensive and meta-analytic review of its meaning and measurement. Journal of Applied Psychology, 103(2), 182.
Dolcos, S. (2007). Managing life and work demands: The impact of organizational support on work-family conflict in public and private sectors, 15.
Duxbury, L., Lyons, S., & Higgins, C. (2008). Too much to do, and not enough time: An examination of role overload. San Diego, USA: Academic Press, Elsevier.
Greenhaus, J., Collins, K., & Shaw, J. (2003). The relation between work-family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior, 63, 510-531.
Hunter, E., Perry, S., Carlson, D., & Smith, S. (2010). Linking team resources to work–family enrichment and satisfaction. Journal of vocational behavior, 77(2), 304-312.
Powell, G., & Greenhaus, J. (2006). Is the opposite negative? Untangling the complex relationship between work-family enrichment and conflict. Career Development International, 11, 7, 650-659.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Writing the proposal for a qualitative research method44. Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Writing the proposal for a qualitative research methodology project. Qualitative Health Research, 13, 781–820.
Wayne, J., Musisca, N., & Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work–family experience: Relationships of the big five to work–family conflict and facilitation. Journal of vocational behavior, 64(1), 108-130.