عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابری‌های جنسیتی در ورزش حرفه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزش، گروه جامعه شناسی ورزش، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 جامعه شناسی ورزش،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،تهران ،ایران

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

4 استاد،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نابرابری‌های جنسیتی در ورزش حرفه-ای ایران بود.روش پژوهش حاضر کاربردی از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقی توصیفی- پیمایشی بود جامعه آماری تمامی اعضای تیم ملی بانوان المپیک و پاراالمپیک و مدال-آوران بین‌المللی بودند که تعداد آنها برابر با 1274نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 100نفر انتخاب شدند که پس از عودت پرسشنامه ها تعداد 92 پرسشنامه کامل به دست آمدند و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته متناسب با اهداف تحقیق بود، در طراحی مدل و تعیین میزان تاثیرگذاری متغیرها از آزمون‌های تحلیل مسیر در نرم افزار آماری Lisrel نسخه 8.80 استفاده شد. نتایج نشان داد از دیدگاه ورزش حرفه‌ای بر مبنای دیدگاه مردانه و پدرسالاری تعریف شده است و نوع بازی برد و باخت در میدان‌های ورزشی برگرفته از خواسته‌های تبعیض آمیز جنسیتی است که نیروی بیشتر و قهرمانی و برد و باخت را مدنظر قرار دارد، ورزشکاران و مربیان متقاضی کسب مقام-های بالاتر و افزایش هویت ورزشی و تقویت آن، باید دیدگاه‌های مربوط به هویت جنسیتی و صفت‌های آن را در زنان و مردان ورزشکار تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Affecting Gender Inequalities in Iranian Professional Sports

نویسندگان [English]

 • bahar sharifi 1
 • Bahram ghadimi 2
 • Shahla Hojjat 3
 • Mohammad Ali Aslankhani 4
 • Masoumeh Shojaei 5
1 PhD Student in Sports Sociology, Department of Sports Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Sociology of Sport, Faculty of Humanities, Tehran University of Science and Research, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Science, Faculty of Physical Education, Karaj Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran
4 Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the social factors affecting gender inequalities in professional sports in Iran. The method of this study was applied in terms of data collection of descriptive-survey research. The statistical population consisted of all members of the National Olympic and Paralympic Women's Team and international medalists, 1274 of whom were selected using purposeful sampling method and after returning the questionnaires, 92 complete questionnaires were obtained and selected as the statistical sample. The research data collection tool was a researcher-made questionnaire appropriate to the research objectives. In designing the model and determining the effectiveness of the variables, path analysis tests were used in Lisrel statistical software version 8.80. The results showed that from the perspective of professional sports, it is defined based on the perspective of masculinity and patriarchy, and the type of win-lose game in sports fields is derived from gender discriminatory demands that consider more strength, heroism, win and lose. Athletes and coaches seeking to achieve higher positions and increase and strengthen their sports identity should strengthen their views on gender identity and its traits in women and men athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • gender inequalities
 • Stratification
 • Social participation
 • Social factors
 • Iranian Professional Sports
 • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 03 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 03 دی 1400