راهبردهای فرهنگ دینی موثر بر رونق بخشی تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران.

2 دانشیار گروه معارف اسلامی،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران.

3 استادیار گروه مدیریت،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران

چکیده

چکیده
امروزه قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اساسی درکشور بوده که مانع بزرگی برای رونق تولیدات ملی ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر به راهبردهای فرهنگ دینی موثر بر رونق بخشی تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است . هدف از این مطالعه ارائه راهبردهای فرهنگ دینی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
می باشد. نوع روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری ، در مرحله کیفی و کمی خبرگان سازمان‌هایی که درگیر مساله قاچاق کالا و ارز و خبرگان شرکتهایی که در بحث صادرات و واردات کالا نقش دارند انتخاب شده اند. روش نمونه‌گیری در مرحله کیفی و در مرحله کمّی بصورت تصادفی ساده می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها بوده اند. داده ها براساس روش SWOTتحلیل شده اند. و در نهایت این نتیجه حاصل شد که در راستای رونق بخشی تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز یک سری راهبردهای تدافعی، رقابتی، تهاجمی و تقویتی فرهنگ دینی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defensive and offensive strategies affecting national production and prevent smuggling of goods and currency

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Mohsenipour‍‌‌ 1
 • Hamid Mahmoudian Ataabadi 2
 • Hassan Soltani 3
1 PhD student in Cultural Management and Planning, Science and Research, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Islamic Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Today, smuggling of goods and currency is one of the main problems in the country, which has created a great obstacle to the prosperity of national production. In the present study, the strategies of religious culture affecting the prosperity of national production and the prevention of smuggling of goods and currency have been discussed. The purpose of this study is to present the strategies of religious culture for the realization of a resistance economy and the prosperity of national production to prevent the smuggling of goods and currency. The type of research method is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection method. The statistical population, in the qualitative and quantitative stage, the experts of the organizations involved in the issue of smuggling of goods and currency and the experts of the companies involved in the discussion of export and import of goods have been selected. The sampling method is simple in the qualitative stage and in the quantitative stage at random. Data collection tools were a researcher-made questionnaire based on strengths, weaknesses, opportunities and threats. Data were analyzed based on SWOT method. Finally, it was concluded that in order to boost national production and achieve a resilient economy to prevent the smuggling of goods and currency, a series of defensive, competitive, aggressive and strengthening strategies of religious culture have been proposed

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Strategy
 • Religious culture
 • national production
 • resistance economy
 • smuggling of goods and currency
 • تاریخ دریافت: 24 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 17 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 17 دی 1400