کاربرد فناوری واقعیت افزوده در راهبردهای ارتباطی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

واقعیت افزوده، تماشای یک پدیده واقعی است که به آن اطلاعات دیداری، شنیداری و ویدئویی رایانه‌ای و یا اطلاعات برخاسته از جی پی اس، افزوده شده است. فناوری واقعیت افزوده یکی از تحولات چشمگیری است که اگرچه منشا فنی و فناورانه دارد اما بسیاری از ساحت‌های اجتماعی را تحت تأثیر خود قرارداده است. حوزه ارتباطات یکی از عرصه‌هایی است که متأثر از کاربرد این فناوری متحول شده است. با توجه به این موضوع پرسش اصلی این مقاله این است که فناوری واقعیت افزوده چه تأثیر در شکل‌دهی به آینده راهبردهای ارتباطی ایران دارد؟ محقق با روش‌ پژوهش پیمایشی دیدگاه های جامعه آماری تحقیق را که 240 نفر از کارشناسان فناوری ارتباطات و اطلاعات که در حوزه واقعیت افزوده مشغول به کار هستند مورد سنجش قرارداد و به این نتیجه رسید که مهم‌ترین کاربرد فناوری واقعیت افزوده در راهبردهای ارتباطی ایران فعالیت رسانه‌ای است و بیش‌ترین نفوذ این فناوری در حوزه سرگرمی و تفریح است. یافته اصلی این مقاله آن است که مهم‌ترین مانع به‌کارگیری و توسعه فناوری واقعیت افزوده در راهبردهای ارتباطی ایران، فقدان شناخت و اجماع نظر درباره این فناوری در کشور است. و برای کاربردی شدن و تسهیل استفاده از این فناوری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید برنامه مدار و با نگاه راهبردی و آینده‌نگر وضعیت‌های پیش رو را به شکل مستمر دیده‌بانی و سیاست‌های مناسب را بکار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Augmented Reality Technology in Iran’s Communication Strategies

نویسندگان [English]

  • tahere saedi 1
  • zahra kharazi azar 2
  • afsaneh mozafari 2
1 Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran
2 Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Augmented reality is defined as watching a real phenomenon to which some visual, audio, and video information via computer or GPS have  been added. Augmented reality technology is one of the significant developments that has affected many social areas although it has technical and technological origin. Communication is one of the fields that has gone through some extensive changes  resulted from the application of this technology. Given this, the main question of this study is how augmented reality technology affects shaping the future of Iran's communication strategies. Through survey research method, the views of the statistical population of the research, which consisted of 240 ICT experts working in the field of augmented reality, were gathered and analyzed. It was then concluded that the most important application of augmented reality technology in Iran's communication strategies is media activity and the biggest influence of this technology is in the field of entertainment and recreation. The main finding is that the most important obstacle to the use and development of augmented reality technology in Iran's communication strategies is the lack of knowledge and consensus about this technology in the country. Besides, the relevant executive bodies must be program-oriented and with a strategic and forward-looking view continuously monitor the upcoming situations, apply appropriate policies in this regard, and pave the way for application of this technology if they want this technology to be applied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented reality
  • Iran's communication strategies
  • technology
  • media activity
Botan, C. H., & Vincent, H. e. (2019). Public relations theory (A. Dehghan, Trans.). Center for Media Studies. (Routledge)
Dindari, P. (2019). Implemention of augmented reality based on learning system with heterogeneous computing in smartphones Tabriz University.
Djamasbi, S., Wyatt, J., Luan, X., & Wang, H. (2014). Augmented reality and print communication. 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS).
Ghafari, Z. (2019). Identify and prioritize augmented reality applications in marketing Hazrat Masoumeh University.
Habbiballah, K., & Tayebitolo, A. (2010). Relationship between customer relationship management and performance. Business Management Outlook Quarterly, 1.
Khoeinejad, G. (2020). Research methods in educational sciences (2nd ed.). SAMT Publisher.
Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2010). Theories of human communication. Waveland press.
Mehdizadeh, M. (2011). Comparative study of planting and receiving theory.
Mehrdad, H. (2016). Introduction to theories and concepts of mass communication. Faran Cultural Research Institute Publications.
Nikmodern. (2016). What is Augmented Reality and its Applications. Nikmodern Website. www.nikmodern.com.
Rahnemon-Noabadi, L. (2018). Understanding the capabilities of augmented reality applications in contemporary illustration by looking at digital books Soreh University.
SeyyedMohammad, D. (2017). Fundamentals of Mass Communication (M. Norbakhsh & S. Mirhosseini, Trans.). Firozeh Publishing Co.
Sung, E. C. (2021). The effects of augmented reality mobile app advertising: Viral marketing via shared social experience. Journal of Business Research, 122, 75-87.
Ulaş, S. (2021). The Role of Augmented Reality on Public Relations and Advertising: Augmented Reality and Public Relations and Advertising. In Handbook of Research on New Media Applications in Public Relations and Advertising (pp. 196-216). IGI Global.
Wedel, M., Bigné, E., & Zhang, J. (2020). Virtual and augmented reality: Advancing research in consumer marketing. International Journal of Research in Marketing, 37(3), 443-465.
Windahl, S., Signitzer, B., & Olson, J. T. (2008). Using communication theory: An introduction to planned communication (A. Dehghan, Trans.). Sage.
Wychgel, J. (2020). In-store advertising using augmented reality: the effectiveness of brand engagement through visual attention University of Twente.
Zeynab-Razagh, H. (2020). The Impact of the Advancement of Graphic Techniques in Iraqi Satellite Networks after 2003; Case study of Al-Iraqi News Iran Radio and Television University.