شناسایی مولفه های موثر بر سرمایه اجتماعی در مواجهه با بیگانگی اجتماعی(موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات)یک مطالعه آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارمرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

3 استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

چکیده

: هدف مطالعه حاضر شناخت ابعاد موثر بر ارتقا سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در کاهش بیگانگی اجتماعی است. روش این مطالعه ترکیبی و از نوع تودرتو(لانه‌ای) است، جمع‌آوری داده‌ها در بخش کمی و کیفی(پیمایش – پدیدار شناختی) به‌صورت هم‌زمان انجام شد. در بخش کمی با استفاده از دو پرسشنامه بیگانگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی داده‌ها از410 نفر دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات و دانشگاه تهران به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی گردآوری شد، در بخش کیفی با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16نفر و رسیدن به مرحله اشباع نظری، داده‌ها جمع‌آوری گردید. یافته‌های بخش کمی نشان داد، متغیر بیگانگی اجتماعی با متغیرهای همدلی(0.01) 0.13- ، اعتماد(0.001) 0.21- و سن(0.01) 0.13- رابطه معنی‌دار و معکوس دارد، از تحلیل یافته‌های کیفی 19 مقوله شامل جهانی‌شدن، تغییردر ارزش‌ها و سبک زندگی، کلیشه‌های جنسیتی، رسانه، آموزش‌وپرورش، ارزش‌های دینی، آموزش عالی، فضاهای عمومی، رفاه اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، هنجارهای اجتماعی، خانواده، کفایت اجتماعی، شبکه اعتماد متقابل، حکمرانی خوب، شایسته‌سالاری، مدیریت در بحران، بی‌ثباتی اقتصادی، اشتغال و کسب‌وکار استخراج شد. نتایج: با توجه به دیدگاه‌ها و نظرات دانشجویان در خصوص عوامل مؤثر در سرمایه اجتماعی و بیگانگی اجتماعی نیازاست تا برنامه ریزان برای پیشبرد اهداف اجتماعی از این دیدگاه‌ها بهره برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components affecting social capital in the face of social alienation (a study by students of the University of Tehran and the Azad University, Science and Research Branch) is a mixed study

نویسندگان [English]

  • Fateme Adelinejad 1
  • mirtaher mousavi 2
  • alireza mohseni 3
1 PhD Student in Cultural Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Center for Social Welfare Management Research, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to identify the dimensions affecting the promotion of social capital and its impact on reducing social alienation. The method of this study is a combination and nested type, data collection in quantitative and qualitative part (survey - cognitive phenomena) was done simultaneously. In the quantitative part, using two questionnaires of social alienation and social capital, data were collected from 410 students of the University of Research Sciences and the University of Tehran by proportional stratified sampling. In the qualitative part, by purposive sampling and semi-structured interviews with 16 people and reaching saturation stage. Theoretically, data were collected. The findings of the quantitative section showed that the variables of social alienation have a significant and inverse relationship with the variables of empathy (-0.01), -0. trust (0.001) and age (-0.1) -0.13. Life, gender stereotypes, media, education, religious values, higher education, public spaces, social welfare, feelings of relative deprivation, social norms, family, social adequacy, network of mutual trust, good governance, meritocracy, crisis management, economic instability, employment And the business was extracted. Results: According to students' views and opinions on the factors affecting social capital and social alienation, it is necessary for planners to use these views to advance social goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Alienation
  • Social Capital
  • Students
  • mix method