پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشکده ادبیات،علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران(نویسنده

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار گروه مردم شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

5 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل رابطه «پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد و ذائقه فرهنگی شهروندان با تاکید بر مصرف و مطالعه کتاب» انجام گرفته است. روش پژوهش، تحلیلی_توصیفی و به صورت پیمایشی(پرسشنامه) داده های تحقیق گردآوری شده است. جامعه آماری، شهروندان شهر تهران است. روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای در پنج ناحیه (شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز) و حجم نمونه، مطابق با جدول حجم نمونه مورگان به تعداد 400 نفر انتخاب گردیده است. روایی ابزار پژوهش صوری و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ(کل) 885/0 بدست آمده است. در این پژوهش نتایج ضریب همبستگی بین شاخص های پایگاه اقتصادی- اجتماعی شهروندان و ذائقه فرهنگی مصرف یا مطالعه کتاب نشان می دهد بین متغیرهای مستقل تحصیلات فرد به میزان(401/0)، تحصیلات پدر(252/0)، تحصیلات مادر(208/0) و درآمد ماهیانه(165/0) و متغیر وابسته ذائقه فرهنگی مطالعه کتاب رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین متغیرهای شغل(167/0-) و محل سکونت(169/0-) با مصرف یا مطالعه کتاب رابطه معکوس و معنی داری است و رابطه بین مالکیت منزل(078/0) و مصرف یا مطالعه کتاب معنی داری(119/0) نیست. البته نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای ذائقه فرهنگی مصرف یا مطالعه کتاب بر اساس متغیرهای تحصیلات فرد، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، درآمد ماهیانه، شغل، مالکیت منزل و محل سکونت با متغیر وابسته ذائقه فرهنگی مصرف یا مطالعه کتاب حاکی از وجود تفاوت معنی دار در ذائقه فرهنگی مصرف یا مطالعه کتب به تناسب متغیرهای مذکور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-economic status of individuals and cultural taste of book consumption (Case study: Citizens of Tehran)

نویسندگان [English]

 • mehdi najafi 1
 • Bahram Ghadimi 2
 • Sedigheh Mohammadesmaeil, 3
 • Ali Baseri 4
 • Zahra Alipour darvishi 5
1 PhD Student in Cultural Sociology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sports Sociology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Anthropology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the relationship between "socio-economic status of individuals and the cultural taste of citizens with emphasis on consumption and reading books." The research method is analytical-descriptive and the research data has been collected in a survey (questionnaire). The statistical population is the citizens of Tehran. the sample size was selected using Morgan sample size table of 400 people. The validity of the formal research tool and the reliability using Cronbach's alpha (total) was 0.885. The results of the correlation coefficient between the indicators of the socio-economic status of citizens and the cultural taste of consumption or study of the book show that between the independent variables of individual education (0.401), father education (0.252), mother education (0.208) and There is a positive and significant relationship between monthly income (0.165) and the dependent variable of cultural taste in reading books. There is an inverse and significant relationship between job variables (-0.167) and residence (-0.169) with book consumption or reading, and the relationship between home ownership (0.078) and book consumption or study is significant (0.119). ) is not. Of course, the results of one-way analysis of variance test for cultural taste of consumption or book reading based on the variables of individual education, father's education, mother's education, monthly income, job, home and residence with the dependent variable of cultural taste of consumption or book study indicate a significant difference In cultural taste, consumption or study of books is proportional to the mentioned variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Socio-economic status
 • cultural taste
 • Tehran Citizens
 • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 03 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 03 دی 1400