دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

مهدی نجفی؛ بهرام قدیمی؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ علی باصری؛ زهرا علی پور درویشی


شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کتاب در ایران

محمد سرشار؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی