دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 43، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

صفحه 315-347

مهدی نجفی؛ بهرام قدیمی؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ علی باصری؛ زهرا علی پور درویشی


شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کتاب در ایران

صفحه 561-590

محمد سرشار؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی