دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 42، اردیبهشت 1401 

مقاله پژوهشی

1. پیشنهاد یک مدل اولویت‌گذاری آینده‌پژوهانه علم و فناوری برای ایران براساس نظر خبرگان

علیرضا نصر اصفهانی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی؛ عباس ملکی


3. طراحی و اعتبار یابی مدل بومی حکمرانی خوب مبتنی بر آموزه‌های دینی با رویکرد آمیخته

سید محمدرضا نبویان ‌حمزه‌کلایی؛ محمدرضا باقرزاده؛ سید احمد جعفری کلاریجانی؛ مجتبی طبری؛ محمد سعید باقرزاده


9. نقش محوری استحیاء در راهبردهای فرهنگی جامعه

محیا حکاکان؛ نفیسه فیاض بخش؛ عصمت سوادی؛ محمد رضا شاهرودی