راهبرد اصلی حاکمیت در نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آمرزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

2 دانشیار دانشگاه قم

چکیده

نهادینه‌سازی فرهنگ، یعنی تعمیق و تثبیت باورها، ارزش‌ها و رفتارهای مطلوب و موردپسند کارگزاران اصلی اداره جامعه (در سطوح متفاوت حاکمیتی) در راستای تحقق و اجرایی نمودن سیاست‌های اصلی خود‌ در جامعه. در ادبیات رایج نظریات متفاوتی در باب راهبرد اصلی حاکمیت در نهادینه‌سازی مطرح‌شده است، که غالباً برگرفته از رویکردهای معرفتی حاکم بر جوامع غربی است. یکی از وظایف اصلی پژوهشگران فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی، تبیین نظری و طراحی الگوهای متناسب با مبانی و پیش‌فرض‌های اسلامی است، ازاین‌رو هدف اصلی این تحقیق بررسی «راهبرد اصلی حکومت اسلامی در نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن» است، در این تحقیق از روش تدبر در قرآن (نقلی وحیانی) با توجه به راهبرد ظاهر شونده داده بنیاد استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشانگر آن است که «نهادینه‌سازی از منظر قرآن فرآیندی است پیوستار گونه که می‌تواند مثبت (رو به اعتلا) یا منفی (رو به انحطاط) باشد، جهت اعتلای آن برای کسانی است که درصدد تثبیت ایمان و جهت انحطاط آن برای کسانی است که درصدد تثبیت کفر هستند»، راهبرد اصلی حکومت اسلامی با توجه به پیوستار مذکور، به‌صورت استدلال عقلائی و اقناع نظری مخاطبان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The main strategy of the government in institutionalizing culture from the perspective of the Quran

نویسندگان [English]

  • vahid vossouqirad 1
  • valiollah naghipoorfar 2
1 Assistant Professor Imam Khomeini Educational And Research Institute
2 Associate Professor, Qom University
چکیده [English]

Institutionalization of culture means deepening and consolidating the beliefs, values ​​and desirable behaviors of the main agents of community management (at different levels of government) in order to realize and implement their main policies in society. In the popular literature, different theories have been proposed about the main strategy of the government in institutionalization, which is often derived from the epistemological approaches that govern Western societies. One of the main tasks of researchers active in the field of Islamic humanities is theoretical explanation and design of models in accordance with Islamic principles and presuppositions. Contemplation has been used in the Qur'an (revelatory narration) according to the emerging strategy of the foundation. The findings of this study indicate that "institutionalization from the perspective of the Qur'an is a continuous process that can be positive (rising) or negative (declining), for the rise of those who seek to establish faith and for its decline for those Which are trying to establish infidelity ", the main strategy of the Islamic government according to the mentioned continuum, is in the form of rational reasoning and theoretical persuasion of the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Sovereignty
  • Institutionalization
  • from the perspective of the Qur'an
  • تاریخ دریافت: 30 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 20 فروردین 1401