نقش محوری استحیاء در راهبردهای فرهنگی جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 الهیات و معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

4 الهیات و معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

استحیاء ریشه همه فضائل اخلاقی و اصلی ترین رکن تربیت فردی و اجتماعی است. فضیلتی که با ترویج سبک زندگی غربی تحت الشعاع قرار گرفته است. ولنگاری فرهنگی جامعه امروز، ثمره سال ها جنگ نرم فرهنگی دشمن و سرمایه گذاری های کلان و بلندمدت است. راهکار بی اثرکردن این نبرد همه جانبه نیز نیازمند تغییر راهبردهای فرهنگی جامعه و به کارگیری گفتمانی نو در فضای عمومی کشور با محوریت استحیاء است.
این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی انجام و برای گردآوری داده ها از شیوه اسنادی استفاده شده است. در ابتدا به بررسی مفهوم استحیاء (حیا) پرداخته و پس از آن با واکاوی آیات، روایات و سیره پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، نقش محوری این فضیلت در میان آموزه های دینی بیان شد. سپس سه رأس مثلث استحیاء یعنی حجاب، عفاف و غیرت به عنوان عوامل هم بسته با حیا مورد بررسی قرار گرفت و در قسمت نتیجه گیری به چند راهبرد فرهنگی موثر برای تغییر شرایط فرهنگی کشور و نقش محوری استحیاء در هر یک از آن ها تبیین شد. نوآوری این پژوهش، ضرورت توجه سیاستگذاران به حیا به عنوان پیوست کلیه برنامه ریزی ها و فعالیت ها و شناسایی موثرترین ابزار برای رشد جهشی فرهنگ جامعه است. تقویت حیای زنان به عنوان فردی که نقش محوری در کانون خانواده دارد و در نتیجه آن گسترش خانواده های حیامدار به عنوان سلول های سازنده جامعه، مهم ترین راهبردی است که می تواند راهبردهای فرهنگی را در جهت رسیدن به فرهنگ مطلوب ساماندهی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pivotal role of commendation in the cultural strategies of society

نویسندگان [English]

 • Mahya Hakakan 1
 • Nafise FayyazBakhsh 2
 • Esmat Savadi 3
 • Mohammad Reza Shahroudi 4
1 Department of Theology and Islamic Studies, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Theology and Islamic Studies, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Theology and Islamic Studies, Faculty of Humanities and Management, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Theology and Islamic Studies, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Praise is the root of all moral virtues and the main pillar of individual and social education. A virtue that has been overshadowed by the promotion of the Western way of life. The cultural vulgarity of today's society is the result of years of soft cultural warfare of the enemy and large and long-term investments. The solution to neutralize this comprehensive battle also requires changing the cultural strategies of the society and using a new discourse in the public space of the country with the focus on commendation.
This research has been done by descriptive-analytical method and documentary method has been used to collect data. First, the concept of modesty (modesty) was examined and then, by analyzing the verses, narrations and manners of the Holy Prophet, peace be upon him and his family, the pivotal role of this virtue was expressed among the religious teachings. Then, the three vertices of the istihaya triangle, namely hijab, chastity and zeal, were examined as factors related to modesty. The innovation of this research is the necessity of policymakers to pay attention to modesty as an appendix of all planning and activities and to identify the most effective tools for the leapfrog growth of society's culture. Strengthening the modesty of women as an individual who plays a pivotal role in the family center, and as a result, the expansion of patriarchal families as the building blocks of society, is the most important strategy that can organize cultural strategies to achieve the desired culture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • shyness
 • Admiration
 • hijab
 • Chastity
 • Cultural strategy
 • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401