تاثیر نظریه ابطال‌ پذیری پوپر بر تفسیرعلمی از منظر آیت الهی جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم معارف قرآن کریم

چکیده

تفسیر و تطبیق قرآن به مدد علوم تجربی همواره در میان قرآن‌پژوهان متقدم و متأخر دل‌بستگانی داشته و دستاوردهای مثبتی به ارمغان آورده است. نظریه ابطال‌پذیری در رئالیسم انتقادی پوپر به عنوان یکی از دیدگاه های تأثیرگذار در حوزه فلسفه علم نوین، همواره مورد نقّادی برخی از فلاسفه علم غربی و مسلمان قرارگرفته است. پرسش اساسی مقاله حاضر که با روش بنیادین ،توصیفی ، تحلیلی و تجربی نگارش یافته است، چیستیِ اساسی‌ترین کنش‌ها نظریه ابطال‌پذیری پوپر بر تفسیر علمی از منظر آیت الله جوادی آملی است. دستاورد پژوهش حاضر، موارد پنج گانه مخالفت نظریه فوق با «مبانی» تفسیر علمی قرآن است. از قبیل بی‌معنا انگاری متافیزیک ، مخالفت حدس ها و ابطال های بی نهایت و غیر واصل به حقیقت نهایی با خطاناپذیری مفاهیم قرآن و ... ؛ و مصادیق پنج گانه ناسازگاری این نظریه با «قواعد» تفسیر علمی قرآن از قبیل، عدم پذیرش علمیت قضایای تجربی جزئی و احتمالی از منظر نظریه ابطال پذیری و اعتبار آن در قرآن کریم و ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Popper's theory of falsity On scientific interpretation from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli

نویسنده [English]

  • Seyed Abdullah esfahani
Faculty member of the Holy Quran University
چکیده [English]

The interpretation and application of the Qur'an with the help of experimental sciences has always been popular among the early and late scholars of the Qur'an and has brought positive achievements. The theory of falsity in Popper's critical realism, as one of the influential views in the field of modern philosophy of science, has always been criticized by some Western and Muslim philosophers. The main question of the present article, which has been written in a fundamental, descriptive, analytical and experimental way, is what are the most basic actions of Popper's theory of falsity on scientific interpretation from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli. The result of the present study is the five cases of opposition of the above theory to the "principles" of scientific interpretation of the Qur'an. Such as the meaninglessness of metaphysics, the opposition of infinite conjectures and falsifications that do not reach the final truth to the infallibility of the concepts of the Qur'an, etc .; And the five instances of incompatibility of this theory with the "rules" of scientific interpretation of the Qur'an, such as not accepting the scientificity of partial and possible empirical propositions from the perspective of the theory of falsity and its validity in the Holy Qur'an, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Falsificationism
  • Scientific Interpretation
  • Popper
  • Javadi Amoli
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400