واکاوی کیفیت زندگی روستاهای پیرامون‌شهری مطالعه موردی: دهستان درودفرامان، شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

چکیده

دردهه‌های اخیر به‌موازات پارادایم‌های توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی، ایده ارتقاء کیفیت زندگی در روستاها مطرح‌شده است، که این معنی اگرچه تفسیرهای متفاوتی دارد اما در مجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای همة مردم و نسل‌های آینده طی زمان و بر همة ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی فرآیند توسعه در یک روستا تأکید دارد. سؤال محوری تحقیق اینکه روستاهای پیرامون شهرکرمانشاه (دهستان درودفرامان) در چه سطحی از کیفیت زندگی قرار دارند. روش شناسی مطالعه از جنبه هدف کاربردی و تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق و کلیات موضوع، از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجو در اینترنت تهیه شده است. اطلاعات محدوده مورد مطالعه نیز به صورت میدانی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه و بازدید از روستاهای نمونه جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد در بین ابعاد پنج‌گانه بالاترین نمره متعلق به بعد روانشناختی با نمره 22/8 بوده است و بعد فیزیکی (کالبدی) با نمره 32/6، اجتماعی با نمره 48/5، اقتصادی با نمره 12/5 و محیطی با نمره 12/5 به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند و بطور متناوب بعد فیزیکی (کالبدی) و بعد اجتماعی شرایط متوسطی داشته و بعدهای اقتصادی و محیطی شرایط مطلوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of quality of life in suburban villages Case study: Dorodfaraman village, Kermanshah

نویسندگان [English]

 • Mahvash Moradi 1
 • Mohammad Akbarpour 2
1 Master student of Geography and Rural Planning, Department of Geography, Razi University
2 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
چکیده [English]

In recent decades, in parallel with the paradigms of sustainable development and sustainable rural development, the idea of improving the quality of life in rural areas has been proposed, which means that although it has different interpretations, but on sustainable development for all people and future generations over time and all economic and social dimensions. , Emphasizes the physical and environmental development process in a village. The central question of the research is the level of quality of life in the villages around Kermanshah (Dorodfaraman district). The methodology of the study is descriptive-analytical in terms of applied purpose and research used. Information on the research background and generalities of the subject has been obtained through library studies and Internet searches.Findings showed that among the five dimensions, the highest score belonged to the psychological dimension with a score of 8.22 and the physical dimension (physical) with a score of 6.32, social with a score of 5.48, economic with a score of 5.12 and Environment with a score of 5.12 are in the next categories, respectively, and alternately the physical dimension and the social dimension have moderate conditions, and the economic and environmental dimensions do not have favorable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of life
 • rural development
 • quality of life indicators
 • Dorodferman village
 • منابع فارسی

  • آزادی, ی., تقدیسی, ا., جمشیدی, ع., جمینی, د. (1392). کیفیت زندگی در نواحی روستایی استان ایلام ودهستان کارزان. مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، شماره سوم, ص. 186-204.
  • احمدی, ف. (1388). ارتقاء روستا به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی، مطالعه موردی: روستا- شهر صاحب شهرستان سقز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • پورطاهری, م., رکن الدین افتخاری, ع., فتاحی, ا. (بدون تاریخ). ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان خاوة شمالی استان لرستان. پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 43، شماره 76, ص. 13-31.
  • جمعه پور, م., رشنودی, ب. (1390). بررسی نقش شهرهای کوچک و توسعه مناطق روستایی پیرامون با تأکید بر کیفیت زندگی، مطالعه موردی: دهستان سرفیروزآباد شهرستان سلسله. توسعه محلی (روستایی - شهری)، دوره 3، شماره 1, ص. 45-64.
  • جمعه پور, م., طهماسبی تهرانی, ش. (1392). تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان شهریار. فصلنامه برنامه ریزی کالبدی- فضایی، دوره 1، شماره 3, ص. 49-60.
  • حیدری, ع. (1390). بررسی شاخص های کیفیت زندگی در سکونتگاه های روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد. مسکن و محیط روستا، شماره 136, ص. 51-66.
  • خراسانی , م., رضوانی, م. (1392). تحلیل ارتباط زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با برخورداری خدماتی، مطالعه موردی: شهرستان ورامین. مجله علمی و پژوهشی برنامه ریزی فضایی، دوره 3، شماره 3, ص. 1-16.
  • دهداری, ط. (1381). بررسی تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی قلب باز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.
  • رضوانی, م., شکیبا, ع., منصوریان, ح. (1387). ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی. فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 8، شماره 30 و 31, ص. 35-59.
  • رهنمایی, م., پورموسوی, س. (1385). بررسی ناپایداری های امنیتی کلانشهر تهران بر اساس شاخص های توسعه پایدار شهری. پژوهش های جغرافیایی، دروره 38، شماره 57, ص. 177-193.
  • سجاسی قیداری, ح., رومیانی, ا., قاسمی, ح. (1397). تحلیل اثرات نوسازی کالبدی بر کیفیت زندگی روستایی مطالعه موردی: بخش های طرقبه و شاندیز(شهرستان بینالود). نشریه علمی پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی، سال سوم، شماره67, ص. 7-53.
  • شاهرخی ساردو, ص., نوری پور, م., پدرام, پ. (1394). ارزیابی کیفیت زندگی مناطق روستایی با استفاده از تاکسونومی عددی(مورد مطالعه: دهستان اسفندقه، شهرستان جیرفت). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 11، شماره 2, ص. 31-47.
  • عیسی لو, ع., بیات, م., بهرامی, ع. (1393). انگاره زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقاء کیفیت زندگی در جوامع روستایی، مطالعه موردی: شهرستان قم بخش کهک. مجله مسکن و محیط روستا، شماره 146, ص. 107-120.
  • غفاری , غ., امیری, ر. (1387). کیفیت زندگی در برنامه ریزی های عمرانی و توسعه ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 8، شماره 30 و 31, ص. 9-33.
  • کوچکی نژاد, ف., رمضان زاده لسیوئی, م., معصوم پور سماکوش, ج., فتاحی, ح. (1390). بررسی و سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی)، دوره 6، شماره 14، , ص. 120-138.
  • محمودی آذر, ا., هاشم پور, ر., قواد مرعشی, س. (1396). تحلیلی بر تعامل کیفیت زندگی عینی و ذهنی برمبنای دسترسی به خدمات عمومی دربافت تاریخی شهر ارومیه. نشریه تحقیقات کاربردی علوم اجتماعی، سال هفدهم، شماره 45, ص. 207-225.
  • مؤمنی, ف., امینی میلانی, م. (1390). کیفیت زندگی در توسعه پایدار در برنامه های توسعه ایران با رویکرد آمار تیاسن. مجله علمی - پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی، دوره 3، شماره 5, ص. 36-64.
  • نظام فر, ح., باختر, س., علوی, س. (1394). رتبه بندی سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی، مطالعه موردی: دهستانهای استان کرمانشاه. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 4، شماره 14, ص. 181-192.
  • ویسی, ف., سلمانی, م., رضوانی, م. (1395). واکاوی نقش عوامل مکانی- فضایی در مهاجرت فصلی نیروی کار روستایی به شهر، مطالعه موردی: شهرستان سروآباد. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 11، شماره 37, ص. 19-35.
  • یگانه, ب., چراغی, م., صمدی, ف. (1395). ارزیابی اثرات کیفیت مسکن در سرزندگی روستایی دهستان خاو و میرآباد مریوان. نشریة تحقیقات کاربری علوم جغرافیایی، شماره 43, ص. 107-119.