واکاوی کیفیت زندگی روستاهای پیرامون‌شهری مطالعه موردی: دهستان درودفرامان، شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

چکیده

دردهه‌های اخیر به‌موازات پارادایم‌های توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی، ایده ارتقاء کیفیت زندگی در روستاها مطرح‌شده است، که این معنی اگرچه تفسیرهای متفاوتی دارد اما در مجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای همة مردم و نسل‌های آینده طی زمان و بر همة ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی فرآیند توسعه در یک روستا تأکید دارد. سؤال محوری تحقیق اینکه روستاهای پیرامون شهرکرمانشاه (دهستان درودفرامان) در چه سطحی از کیفیت زندگی قرار دارند. روش شناسی مطالعه از جنبه هدف کاربردی و تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق و کلیات موضوع، از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجو در اینترنت تهیه شده است. اطلاعات محدوده مورد مطالعه نیز به صورت میدانی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه و بازدید از روستاهای نمونه جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد در بین ابعاد پنج‌گانه بالاترین نمره متعلق به بعد روانشناختی با نمره 22/8 بوده است و بعد فیزیکی (کالبدی) با نمره 32/6، اجتماعی با نمره 48/5، اقتصادی با نمره 12/5 و محیطی با نمره 12/5 به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند و بطور متناوب بعد فیزیکی (کالبدی) و بعد اجتماعی شرایط متوسطی داشته و بعدهای اقتصادی و محیطی شرایط مطلوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of quality of life in suburban villages Case study: Dorodfaraman village, Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Mahvash Moradi 1
  • Mohammad Akbarpour 2
1 Master student of Geography and Rural Planning, Department of Geography, Razi University
2 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
چکیده [English]

In recent decades, in parallel with the paradigms of sustainable development and sustainable rural development, the idea of improving the quality of life in rural areas has been proposed, which means that although it has different interpretations, but on sustainable development for all people and future generations over time and all economic and social dimensions. , Emphasizes the physical and environmental development process in a village. The central question of the research is the level of quality of life in the villages around Kermanshah (Dorodfaraman district). The methodology of the study is descriptive-analytical in terms of applied purpose and research used. Information on the research background and generalities of the subject has been obtained through library studies and Internet searches.Findings showed that among the five dimensions, the highest score belonged to the psychological dimension with a score of 8.22 and the physical dimension (physical) with a score of 6.32, social with a score of 5.48, economic with a score of 5.12 and Environment with a score of 5.12 are in the next categories, respectively, and alternately the physical dimension and the social dimension have moderate conditions, and the economic and environmental dimensions do not have favorable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Rural development
  • quality of life indicators
  • Dorodferman village
  • تاریخ دریافت: 12 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1400