شاخص های اجتماعی سبک زندگی اسلامی در کتاب های درسی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی محتوایی کتاب های درسی دوره ابتدایی با رویکرد شاخص های اجتماعی سبک زندگی اسلامی است. شاخص های اجتماعی عبارتند از تلاش، اعتدال، پایبندی به خانواده، صله رحم، دوری از اسراف. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری، شامل تمام کتاب های درسی ابتدایی چاپ شده در سال 1400 است. نمونه پژوهش شامل شش جلد کتاب فارسی، پنج جلد کتاب هدیه های آسمانی و چهار جلد کتاب مطالعات اجتماعی است که به این شاخص ها پرداخته اند. یافته های این مقاله نشان می دهد فراوانی شاخص های اجتماعی سبک زندگی در کتاب های درسی پایه اول 70 مورد ، پایه دوم 149 مورد، پایه سوم 294 مورد، پایه چهارم 132 مورد، پایه پنجم 211 مورد، پایه ششم 164 مورد است. در مجموع یافته های پژوهش بیانگر آن است که در کتاب های درسی دوره ابتدایی پایه اول، کمترین توجه به شاخص ها و بیشترین میزان توجه، مربوط به پایه سوم می باشد. در بین شاخص اجتماعی، صله رحم و دوری از اسراف دارای کمترین میزان توجه بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social indicators of Islamic lifestyle in elementary school textbooks

نویسندگان [English]

 • mohamad hosein nazemi ashani
 • maryam nasaj
Assistant Professor, Department of Education, Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this article is to study the content of elementary school textbooks with the approach of social indicators of Islamic lifestyle. Social indicators include effort, moderation, family commitment, peace of mind, avoidance of extravagance. The method of the present study is descriptive and content analysis. The statistical population includes all elementary textbooks published in 1400. The research sample includes six volumes of Persian books, five volumes of heavenly gifts books and four volumes of social studies books that have dealt with these indicators. The findings of this article show that the frequency of social indicators of lifestyle in textbooks is 70 for first grade, 149 for second grade, 294 for third grade, 132 for fourth grade, 211 for fifth grade, and 164 for sixth grade. In general, the research findings indicate that in the textbooks of the first grade of elementary school, the least attention is paid to the indicators and the highest amount of attention is related to the third grade. Among the social indicators, uterine reconciliation and avoidance of extravagance had the least attention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic lifestyle
 • social indicators
 • textbooks
 • content analysis
 • elementary school

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 29 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 مرداد 1401