طراحی نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی با رویکرد متن کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق و جامعه شناسی پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشکده قوه قضائیه.

2 PhD Candidate in Industrial Engineering, Researcher in Law and Sociology Department, Basic Studies Research Institute, Judiciary Research Institute

3 عضو گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوب فضای مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی شکل گرفته است. روش پژوهش به شیوة کیفی و با بهره‌گیری از مرور سیستماتیک و تکنیک متن‌کاوی انجام گرفت. براساس چارچوب روش، 74 مورد متون منتشرشده به زبان انگلیسی و با کلید واژه‌های عموماً سرمایه اجتماعی و نظام قضایی و بعضاً اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، عدالت کیفری، و هنجارها در نسبت با نظام قضایی به عنوان نمونة اولیه وارسی شد که از 8 پایگاه‌‌ علمی در بازة زمانی سال‌‌های 2010 تا 2020 استخراج شدند. پس از غربالگری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا، روششناسی و یافتههای پژوهشها، 47 مطالعه به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و نتایج و یافتههای آنها با استفاده از نرمافزار پایتون تحلیل شدند. نتایج روند نشر موضوعاتی همچون جرم با فراوانی 953، حقوق یا قانونی‌بودن رفتارها و اعمال با 580 مورد، دادگاه با 516 مورد، نظام قضایی با 449 مورد، عدالت با 203 مورد و فساد با 270 مورد نشان داد مدیریت و کنترل ورودی پرونده‌ها و رفتارهای اختلافی جامعه در ربط با نظام قضایی ربط وثیقی با موضوع سرمایه اجتماعی دارد. یافته‌های ابر کلمات نشان از اهمیت مؤلفه‌های روابط اجتماعی، شبکه‌ها، پیوندها، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ارزش‌ها و هنجارها و جامعه مدنی داشت. توصیه پژوهش روی اتخاذ رویکرد فرآیندی در خصوص فضای مفهومی سرمایة اجتماعی و رصد فضای ارزشی و هنجاری جامعه در ربط با نظام قضایی به صورت بسترمند با هدف برخط‌بودن برنامه‌ریزی‌های اجتماعی در حوزة نحوة سنجش‌پذیری سرمایه اجتماعی تمرکز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a conceptual mapping of social capital in the context of the judicial system with a text-mining approach

نویسندگان [English]

 • Hamid Naderi 1
 • Atiye Yousefi 2
 • Mahdi Abdolhamid 3
1 Faculty member of Law and Sociology Department, Basic Studies Research Institute, Judiciary Research Institute.
2 کاندیدای دکتری مهندسی صنایع، پژوهشگر گروه حقوق و جامعه شناسی پژوهشکده مطالعات پایه، پژوهشگاه قوه قضائیه
3 Member of the Department of Management and Philosophy of Science and Technology,, Iran university of science & technology
چکیده [English]

The present study was formed with the aim of presenting the conceptual framework of social capital in relation to the judicial system. The research method was qualitative and was done using systematic review and text mining technique. 74 published texts in English with the keywords social capital, judicial system, social trust, social participation, criminal justice, and norms in relation to the judicial system were examined as a primary sample from 8 scientific databases (between 2010 and 2020). 47 studies were selected by purposive sampling method and their results and findings were analyzed using Python software. The results of the publication process of topics such as crime with a frequency of 953, rights or legality of behaviors and actions with 580 cases, court with 516 cases, judicial system with 449 cases, justice with 203 cases and corruption with 270 cases showed the management and control of incoming cases and conflicting behavior of the society in relation to the judicial system is closely related to the issue of social capital. The findings of the word cloud showed the importance of the components of social relations, networks, links, social trust, social participation, values and norms, and civil society. The recommendation of the research focuses on adopting a process approach regarding the concept of social capital and monitoring the value and normative atmosphere of the society in relation to the judicial system in a contextual manner with the aim of updating social planning in the field of how social capital can be measured.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social capital
 • judiciary
 • text-mining
 • machine learning
 • منابع فارسی

  • آگاه, و. (1393). بررسی میزان سرمایه اجتماعی اجتماعی ساکن در مراکز استانهای کشور نسبت به قوه قضاییه، تهران: گزارش پژوهشی قوه قضاییه.
  • تقی‌لو, ف. (1385). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی, 2(9), 240-257.
  • ثانی, م. ش. (1380). سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و نظری. فصلنامه امنیت اجتماعی, 1(2), 5-18.
  • جاجرمی, س. ف. و. ح. ا. (1385). سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کلان‌شهر تهران. فصلنامه رفاه اجتماعی, 6(23), 197-224.
  • چلبی, م. (1384). جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظریه نظم اجتماعی ( 7). نشر نی.
  • چلبی, م. (1395). تحلیل نظری و تطبیقی ​​در جامعه‌شناسی ( 2). نشر نی.
  • رسول‌زاده, ب. (1394). نقش آموزش از دور در ایجاد سرمای اجتماع و ارائه الگوی مناسب برای ارتقای آن در آموزش عالی کشور دانشگاه پیام نور ]. تهران.
  • ستوده, م. ه. (1395). تحلیلی بر سرمایه اجتماعی خانواده در ایران در کتاب جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  • هلالی­ستوده، مینا (1395)، تحلیلی بر سرمایه اجتماعی خانواده در ایران در جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران، شورای اجتماعی کشور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  • شیروانی, م. ا. و. ع. (1385). سرمایه اجتماعی: مفاهیم، ​​نظریه‌ها و کاربردها. تهران: نشر مانی.
  • غفاری, غ. (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت مدیریت. نشر جامعه شناسان.
  • فلاح, م. (1398). ارائه محیطی برای بازتولید سرمایه اجتماعی با استفاده از مطالعات فراترکیب. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول), 28(93), 161-230.
  • کمالی, م. و. س. ب. و. ا. (1390). بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر تهران.
  • موسوی, غ. ت. و. م. (1384). مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با سرمایه اجتماعی. نامه علوم اجتماعی, 11(4), 1-32.
  • موسوی, م. ع. و. م. (1386). سرمایه اجتماعی در ایران (وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان‌شناسی خارج). فصلنامه رفاه اجتماعی, 6(25), 195-234.
  • نادری، حمید و یوسفی، عطیه (1400). تهیه و تدوین چارچوب فضای مفهومی سرمایه اجتماعی با رویکرد متن­کاوی: رصد داده محور و سیستماتیک جلد (1)، تهران: نشر پژوهشگاه قوه قضاییه.
  • سند تحول قضایی، ابلاغی ریاست قوه قضاییه (1398). قابل دسترسی:
  • https://www.mizan.news/files/fa/news/1399/10/6/2907672_532.pdf

  منابع انگلیسی

  • Antons, D., Grünwald, E., Cichy, P., & Salge, T. O. (2020). The application of text mining methods in innovation research: current state, evolution patterns, and development priorities. R&D Management, 50(3), 329-351. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/radm.12408
  • Armstrong, R., Hall, B. J., Doyle, J., & Waters, E. (2011). Cochrane Update. 'Scoping the scope' of a cochrane review. Journal of public health (Oxford, England), 33(1), 147-150. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdr015
  • Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95-S120. http://www.jstor.org/stable/2780243
  • Giddens, A. (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies. Stanford University Press. http://www.sup.org/books/title/?id=2665
  • Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. The Academy of Management Review, 23. https://doi.org/10.2307/259373
  • Pejić Bach, M., Krstić, Ž., Seljan, S., & Turulja, L. (2019). Text Mining for Big Data Analysis in Financial Sector: A Literature Review. Sustainability, 11(5), 1277. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/5/1277
  • Viera, A. J., & Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: the kappa statistic. Fam med, 37(5), 360-363.
  • Zhang, X. (2020). A Matrix Algebra Approach to Artificial Intelligence. A Matrix Algebra Approach to Artificial Intelligence.