ارائه مدل کنش اجتماعی بر اساس الگوی آجیل پارسونز در نظام مهندسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دوبی، امارات

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت رسانه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 گروه مدیریت دولتی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

بقا و موفقیت هر سازمان تا حد زیادی به سامان دادن نیروی کار و ترکیب اصولی و منطقی کنش های همه افراد و گروه های اجتماعی وابسته است. نظام های اجتماعی با تولید ساختارها، میدان و میزان تحرک فردی کنشگران را در فرایند کنش متقابل اجتماعی تعیین و در طول زمان تثبیت میکنند و هر کنشگر با توجه به نقشی که در یک موقعیت اجتماعی معین بر عهده میگیرد، محدودیت های رفتاری آن نقش را می پذیرد. لذا این پژوهش با هدف ارائه الگوی کنش اجتماعی در سازمان نظام مهندسی انجام گرفته است. جامعه پژوهش، نظام مهندسی استان تهران به تعداد 510 نفر است که تعداد 219 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین 15 نفر از خبرگان امر به روش نمونه گیری هدفمند برای تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای، توافق و اجماع نظری حاصل گشت. در نهایت برای شناسایی ترکیب مطلوب ابعاد کنش اجتماعی، از استنتاج فازی و نرم افزار متلب استفاده گردید. نتایج نشان داد در بهترین حالت، مطلوبیت کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران 75% است. این بدان معناست که با شرایط فعلی، مطلوبیت کنش اجتماعی نمیتواند به حداکثر برسد و باید شرایط مطلوب تری فراهم شود. همچنین در بین ابعاد کنش اجتماعی، بعد انسجام بیشترین اهمیت را داراست. لذا افزایش رضایت شغلی(بعنوان مهمترین زیر مولفه انسجام) تاثیر بسزایی در بهبود کنش اجتماعی در نظام مهندسی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Social Action Model based on Parsons AGIL theory in Iranian engineering system

نویسندگان [English]

 • alireza mohammadi 1
 • afsaneh zamani moghaddam 2
 • seyyed abdollah sajjadi jaghargh 3
 • gholamreza memarzadeh tehran 4
1 Ph.D.student, College of Management, Islamic Azad University, U.A.E Branch, Dubai, UAE
2 College of Economic and Management, Science and Research Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran
3 College of Economic and Management, Science and Research Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The success of organizations is possible only by organizing the workforce and the principled and logical combination of the actions of all individuals and social groups. By producing structures, social systems determine the field and the level of individual mobility of actors in the process of social interaction and stabilize them over time, and each actor accepts the behavioral limitations of that role according to the role he assumes in a given social situation. Therefore, this study was conducted with the aim of providing a model of social action. the research population is Tehran Engineering Organization includes 510 people that 219 people were selected as a statistical sample by simple random sampling. Also, 15 experts in the engineering system were selected by purposive sampling method to form an expert panel. After extracting the dimensions and components from the theoretical foundations, theoretical saturation was achieved using the three-stage Delphi technique. Finally, fuzzy inference system and MATLAB software were used to identify the optimal combination of dimensions of social action. the results showed that even in the best conditions, the desirability of social action in the Iranian engineering system is 75%. This means that with the current conditions of the organization, the desirability of social action can't reach the maximum level and more favorable conditions must be provided. Also, among the dimensions, the cohesion is more important than others. Therefore, increasing job satisfaction (as a sub-component of cohesion) is one of the most effective factors in improving social action.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social action
 • adaptation
 • cohesion
 • goal achievement
 • pattern retention

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 مرداد 1401