نویسنده = افسانه مظفری
کاربرد فناوری واقعیت افزوده در راهبردهای ارتباطی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 259-285

طاهره ساعدی؛ زهرا خرازی آذر؛ افسانه مظفری


جستارگشایی بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 247-263

علیرضا خرازی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ افسانه مظفری


پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

افسانه مظفری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ علیرضا باقری ده آبادی؛ محمد سلطانی‌فر