انسان‌شناسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران

نویسندگان

چکیده

گردشگری در مازندران به‌مثابه استراتژی ایده‌آل توسعه در نظر گرفته می‌شود. آمارها نشان می‌دهند، درآمد حاصل از گردشگری در این استان گاه تا بیش از 5 برابر کل بودجه استانداری بوده ‌است. با وجود این، در نگاهی انسان‌شناختی درمی‌یابیم، گردشگری به‌مثابه یک برنامه در توسعه اقتصادی موفق محقق نشده است. منافع اصلی حاصل از اقامت و پذیرایی گردشگر عمدتاً نصیب سرمایه‌گذاران غیربومی می‌شود و بنابراین اقتصاد محلی چنانکه باید سودمند نیست. از سوی دیگر، شیوه‌های معاش بومی به‌واسطه فعالیت در بخش خدمات گردشگری در حال نابودی هستند. جان باختن تدریجی کشاورزی و فعالیت‌های مربوط به صنایع دستی و هنر بومی از جمله مهم‌ترین این موارد است. در مقاله حاضر با رویکرد انسان‌شناسی، گردشگری بررسی شده و به تبع آن، با استفاده از روش‌های کیفی همچون مصاحبه و مشاهده مشارکتی به بررسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها