بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر تلاش کرده است از طریق یک مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار Amos به بررسی رابطه ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بپردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان شهر کرمان که در سال تحصیلی 92-1391 در سه مقطع آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول به تدریس بودند، تشکیل می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی قابل توجه است. همچنین میان ابعاد متغیر عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی) و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی (نوع‌دوستی، جوانمردی و فضیلت مدنی) رابطه معناداری وجود دارد و رابطه عدالت رویه‌ای و تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی قوی‌تر از رابطه عدالت توزیعی است.

کلیدواژه‌ها