تأثیر تعاملات ادبی و بسیج منابع در شکل‌گیری گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی

نویسندگان

چکیده

این مقاله قصد دارد به مطالعه تأثیر تعاملات ادبی و بسیج منابع در شکل‌گیری گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی بپردازد. بدین منظور از نظریات روبرت وسنو، و رندال‌کالینز استفاده شده است. در این پژوهش، صرفاً تأثیر دو متغیر «تعاملات ادبی» و «بسیج منابع» مورد توجه قرار گرفت. در این تحقیق، با رویکرد تبیینی، از روش اسنادی و تاریخی، در کنار روش تفسیری تاریخی، استفاده شده و سعی کرده‌ایم، ضمن ارائه تفسیری از وقایع پیشین، با استفاده از منابع و داده‌های تاریخی، نقش و جایگاه تعاملات ادبی و بسیج منابع را در تولید گفتمان مورد بحث را تشریح کنیم. یافته‌ها حاکی از تأثیرگذاری روزنامه‌ها، مجلات، پاورقی‌ها، ترجمه آثار خارجی و تشکیل کانون نویسندگان ایران، بر شکل‌گیری (تولید، گزینش و نهادینه‌شدن) ادبیات داستانی سیاسی دوره مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها