دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1393 
3. تأثیر تعاملات ادبی و بسیج منابع در شکل‌گیری گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی

اصغر احمدی؛ حسینعلی قبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ محمدرضاپ جوادی یگانه؛ محمدعلی خلیلی