دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1393 
3. بازاریابی اجتماعی، رهیافتی جهت تغییر نگرش‌ها نسبت به دوره نظام وظیفه عمومی

سیدعلی حسینی؛ سیدمجتبی موسوی نقابی؛ طهمورث حسنقلی‌پور؛ مرتضی انوشه


5. بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی

احمد محمدپور؛ حسین بهروان؛ علی یوسفی؛ فرامرز نودهی