بهار عمل و زمستان آسایش: کردار‌شناسی بیداری اسلامی از منظر ارتباطات جمعی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا از منظر ارتباطات جمعی، در قالب تأمل انتقادی درباره نقش رسانه‌های جدید در بستر یا بافت فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است. البته وجه توجه آن، نگاه آسیب‌شناسانه‌ای است که می‌توان به رخداد بیداری اسلامی در منطقه داشت. روایت نویسندگان مقاله از این رخداد، این است که وضعیت انقلابی حول کردار (پراتیک) شکل می‌گیرد و این تحولات بخشی از همان پراتیک را مدیون کارکردهای رسانه‌های جدید به منزله تاکتیک هستند. با وجود این، رسانه‌های جدید همان گونه که می‌توانند بالقوه زمینه‌ساز انقلاب شوند، می‌توانند انقلابی هم علیه خود به وجود آورند و ظرفیت رهایی‌بخشی جنبش اجتماعی یا انقلاب را حتی تا حدی سرکوب کنند. از این‌رو، ادعای مقاله این است که بدون کردار یا پراتیک انقلابی، رسانه‌های انقلابی کارایی ندارند و بحث در ضرورت اولویت پراتیک بر تاکتیک است.

کلیدواژه‌ها