بررسی نقش شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان در شاخۀ تولید دانش و فناوری، بر کاهش اثرات تحریم‌های محصولات الکترونیک فناوری بالا علیه ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی نقش شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان در کاهش اثر تحریم‌های بین‌المللی بر کشور در حوزۀ محصولات فناوری بالای الکترونیک و در شاخۀ تولید دانش و فناوری، نقش آمادگی و هماهنگی زیربنایی‌ترین عوامل اثرگذار در شرکت‌های دانش‌بنیان؛ سرمایۀ انسانی، سرمایۀ اطلاعاتی و فناوری و سرمایۀ سازمانی ارزیابی شد. مسیر پژوهش از درون شرکت‌ها و از دیدگاه دست‌اندرکاران، صاحبان، مدیران و پژوهشگران شاغل در این شرکت‌ها بود. نتایج، درباره تأثیر شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان با کمک آمادگی و هماهنگی عوامل سه‌گانۀ فوق در کاهش اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر کشور در حوزۀ محصولات فناوری بالای الکترونیک در شاخۀ جذب و تولید دانش و فناوری از دیدگاه افزایش کمی و کیفی خروجی‌ها و کاهش هزینه و قیمت تمام شده برای مصرف کننده را اثبات کرد.

کلیدواژه‌ها