کلیدواژه‌ها = پایگاه اجتماعی
نقش گروه‌های مرجع و سرمایه‌ی فرهنگی در انگیزه‌ی تحرک اجتماعی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/scs.2023.396811.1445

شمس‌الملوک سیف‌الدینی‌خالقی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ شهلا کاظمی پور؛ حسین آقاجانی مرساء


بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

توکل آقایاری هیر؛ حسین میرزائی؛ سجاد قربانپور