اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

١. ایجاد زمینه برای انتشار مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه مسائل فرهنگی ـ اجتماعی کشور؛

٢. مساعدت به نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری فرهنگی ـ اجتماعی کشور؛

٣. اشاعه و توسعه ادبیات مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری در میان محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی؛

٤. ایجاد زمینه برای پیوند تحقیقات و مطالعات اجتماعی و فرهنگی با حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور؛

٥. ارتقای کیفیت راهبردها و سیاست کلان کشور در حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی. 

 

لازم به ذکراست به مقالاتی که صرفا در حوزه های پژوهشی زیر باشد، ترتیب اثر داده می‌شود.

 

حوزه فعالیت فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی

ردیف

عنوان

 

مطالعات فرهنگی

1

نظریه‌های فرهنگی

2

تاریخ تمدن و فرهنگ

3

سازمان‌ها و مدیریت راهبردی نهادهای فرهنگی

4

تغییرات فرهنگی

5

ارتباطات بین‌فرهنگی

6

فرهنگ بومی

7

هویت ایرانی و اسلامی

8

مطالعات جوانان

9

گردشگری و جاذبه‌های فرهنگی

 

ارتباطات

10

سیاست‌گذاری رسانه‌ای

11

فضای مجازی

12

مفاهیم و گفتمان‌های ارتباطی

13

سواد رسانه‌ای

 

پژوهش‌های اجتماعی

14

نظریه‌های جامعه‌شناسی

15

اندیشه متفکران مسلمان

16

فلسفه علوم اجتماعی

17

جامعه‌شناسی انقلاب

 

سبک زندگی و خانواده

18

ظرفیت‌های فرهنگی جامعه ایران

19

تحولات دین‌داری

20

سیاست‌های جمعیتی

21

مطالعات زنان و خانواده

22

سبک زندگی ایرانی – اسلامی

23

فرهنگ تجدد

24

تهاجم فرهنگی

 

رفاه و آسیب‌های اجتماعی

25

سیاست‌گذاری رفاه

26

آسیب‌های اجتماعی

27

سرمایه اجتماعی

28

چالش‌ها و پیشران‌های نظام آموزش و تعلیم و تربیت

 

فضای شهری

29

شهر هوشمند

30

معماری بومی

31

الگوی توسعه شهری و روستایی

32

تهدیدهای زیست‌محیطی