اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

١. ایجاد زمینه برای انتشار مقالات علمی ـ پژوهشی در حوزه مسائل فرهنگی ـ اجتماعی کشور؛

٢. مساعدت به نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری فرهنگی ـ اجتماعی کشور؛

٣. اشاعه و توسعه ادبیات مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری در میان محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی؛

٤. ایجاد زمینه برای پیوند تحقیقات و مطالعات اجتماعی و فرهنگی با حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور؛

٥. ارتقای کیفیت راهبردها و سیاست کلان کشور در حوزه‌های فرهنگی ـ اجتماعی. 

٦. تولید و ترویج گفتمان راهبردی متناظر با گام دوم انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی

 

لازم به ذکراست به مقالاتی که صرفا در حوزه های پژوهشی زیر باشد، ترتیب اثر داده می‌شود.

 

حوزه فعالیت فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی

ردیف

عنوان

١

مطالعات فرهنگی

٢

راهبردهای تمدنی

٣

سازمان‌ها و مدیریت راهبردی نهادهای فرهنگی

٤

آینده و سناریوهای فرهنگی و اجتماعی

٥

گام دوم انقلاب اسلامی

٦

تغییرات فرهنگی

٧

ارتباطات بین‌فرهنگی

٨

فرهنگ بومی

٩

هویت

١٠

مطالعات جوانان

١١

گردشگری

١٢

فضای مجازی

١٣

دانش اجتماعی مسلمین

١٤

جامعه‌شناسی انقلاب

١٥

پتانسیل‌های فرهنگی جامعه ایران

١٦

جمعیت

١٧

مطالعات زنان و خانواده

١٨

سبک زندگی ایرانی – اسلامی

١٩

افکار عمومی

٢٠

تهاجم فرهنگی

٢١

رفاه و آسیب‌های اجتماعی

٢٢

آسیب‌های اجتماعی

٢٣

آموزش

٢٤

فضای شهری

٢٥

معماری بومی

٢٦

الگوی توسعه شهری

٢٧

محیط زیست