اسامی داوران راهبرد اجتماعی فرهنگی در سال 1401

ردیف نام نام خانوادگی زمینه تخصصی و مورد علاقه سمت / سازمان استان / شهر لینک ورود به پاپلونز داور
1 فاطمه گلابی علوم اجتماعی  دانشیار گروه جامعه شناسی  دانشگاه تبریز  
2 محمدعلی  طالبی فضای مجازی رسانه و ارتباطات استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند

https://publons.com/researcher/4863679/mohamadali-talebi/

3 محمدحسین  ناظمی اشنی خانواده و آموزش و پرورش استادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان  
4 شهلا  کاظمی پور ثابت جمعیت زنان و امور خانواده دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران  
5 حمید مسعودی رسانه و فضای مجازی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند

https://publons.com/researcher/4518535/hamid-masoudi/

6 ایمان عرفان منش اندیشه اجتماعی و تمدن استادیار گروه فرهنگ و تمدن  دانشگاه امام صادق (ع)

https://www.webofscience.com/wos/author/record/32985938

7 زهرا خزاعی فلسفه اخلاق و دین و ذهن استاد گروه فلسفه و کلام  دانشگاه قم

 

8 پروین سوادیان مسائل اجتماعی استادیار گروه جامعه شناسی  دانشگاه گرمسار

 

9 غلامرضا جمشیدیها مسائل اجتماعی و اندیشه  متفکرین اسلامی استاد گروه متفکرین مسلمان دانشگاه تهران

 

10 سمیه  تاجیک اسماعیلی رسانه و فضای مجازی استادیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد 

 

11 حسن بشیر فرهنگ و ارتباطات بین الملل استاد گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

 

12 علی  نوازنی جامعه شناسی سیاسی فرهنگ و هویت دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

13 مهری شهبازی علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار گروه علم شناسی  دانشگاه پیام نور اصفهان

 

14 مرضیه  رونقی جامعه شناسی- گروههای اجتماعی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان- اصفهان