هزینه ارزیابی و داوری مقالات

 

 فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمامی فرهیختگان، اساتید و پژوهشگرانی که این نشریه را جهت ارسال مقاله خود انتخاب نموده اند،

می نماید. 

 

شرایط دریافت هزینه مقالات

 

 

 با توجه به بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24   معاون محترم پژوهشی وزارت عتف و بر اساس مصوبه معاونت علمی و پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی و تاییدیه اعضاء محترم هیئت تحریریه، هزینه داوری، چاپ و انتشار مقالات به شرح ذیل می باشد: 

 

مبلغ   4.000.000 ریال جهت داوری قبل از ارسال مقاله به داوران و مبلغ 2.000.000 ریال در صورت پذیرش نهایی جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت می گردد.

شماره حساب : 2170348001006 بانک ملی (شبا IR93 0170 0000 0217 0348 0010 06)-  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 

تصویر فیش از طریق سامانه به دفتر فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ارسال گردد.

 

حتما واریز کننده بنام  شخص نویسنده مسئول باشد.