کلیدواژه‌ها = تحلیل سوات
آسیب‌شناسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبرد

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 123-159

علی‌اکبر فرهنگی؛ لیلا اژدری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی‌فر