پهنه‌بندی و تبیین توسعه پایدار اجتماعی- انسانی مناطق روستایی استان چهار محال بختیاری با مدل تاپسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استایار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر پهنه‌بندی و تبیین توسعه پایدار اجتماعی- انسانی مناطق روستایی استان چهار محال بختیاری با مدل تاپسیس بوده است. ابتدا مبانی نظری پایداری اجتماعی و انسانی و سوابق مطالعاتی آن مورد مطالعه قرار گرفت و بعد از اعتبارسنجی توسط متخصصان در سطح دهستان‌های استان بررسی شد. روش تحقیق با استفاده از مـدل تاپسـیس در میان روستاییان 6 شهرستان استان چهارمحال بختیاری در 16 دهستان بوده که روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب در 130 روستا انجام شد. 18 شاخص‌های اجتماعی انسانی در پنج بعد پویایی جمعیت، مدیریت آموزش و اطلاعات، امنیت و رضایت اجتماعی، تعاون و سرمایه اجتماعی و بهداشت و سلامت مورد بررسی قرار گرفتند که بعد مدیریت آموزش و اطلاعات بالاترین رتبه و بعد امنیت و رضایت اجتماعی پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در پهنه بندی دهستان‌ها، دهستان بازفت پایین با مقدار 795/0 بهترین وضعیت توسعه پایدار اجتماعی روستایی را دارد و پس از آن فلارد و پشتکوه به ترتیب با ارزش نهایی 728/0 و 696/0 وضعیت مساعدتری نسبت به دیگر دهستان‌ها به لحاظ توسعه پایدار اجتماعی روستایی دارند. دهستان دیناران با ارزش وزنی 043/0، پس از دوراهان و دوآب با ارزش نهایی 212/0 و 215/0 ضعیف ترین دهستان‌ها به لحاظ توسعه پایدار احتماعی روستایی بودند. مطابق یافته‌های محلی برای ایجاد هماهنگی و تعادل پایداری اجتماعی- انسانی جهت دستیابی به توسعه پایدار متوازن در استان پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zoning and Explaining the Sustainable Socio-human Development of Rural Areas of Chaharmahal Bakhtiari Province with TOPSIS Model

نویسندگان [English]

  • Alireza Ansariardali 1
  • Rasul Mohammadrezaei 2
  • Hossein Yadavar 3
2 Associate Professor Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study mainly aimed at zoning and explaining the sustainable socio-human development of rural areas of Chaharmahal Bakhtiari province with TOPSIS model. First, the theoretical foundations of social and human sustainability and its study records were studied, and after validation, they were reviewed by ome experts in the rural districts all over the province. TOPSIS model was adopted as an appropriate research method through which a stratified random sampling method was used to draw a sample from the dwellers of 130 villages of 16 rural districts of 6 counties of Chaharmahal Bakhtiari province. 18 socio-human indicators in five dimensions namely population dynamics, education and information management, security and social satisfaction, cooperation and social capital, and health were examined. Among these indicators, education and information management had the highest rank and social security and satisfaction stood in the lowest position. In rural zoning and ranking, Bazaft rural district with a value of 0.795 has the best status of sustainable rural social development, followed by two other villages namely Felard and Poshtkuh with final values of 0.728 and 0.696 respectively, and with more favorable statuses than other rural areas in terms of sustainable social – human development. Dinaran village with a weight value of 0.043, after two other villages namely Dorahan and Doab, with final values of 0.212 and 0.215 respectively, were the weakest villages in terms of sustainable rural social development. According to the local findings, practical suggestions were presented to create coordination and balance of socio-human sustainability to achieve balanced sustainable development in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • zoning
  • sustainable socio-human development
  • TOPSIS model
  • sustainable rural development
Barron, L., & Erin , G. (2002). Housing and Sustainable Communities Indicators Project. Western Australian: Housing and Sustainability Project Officer.
Bryden, J. (2011). Rural Development Indicators and Diversity in the European Union. Luxembourg: The European Union’s Statistical Offic.
Chatzinikolaou P., Bournaris, T., & Monos, B. (2013). Multicriteria analysis for grouping and ranking European Union rural areas based on social sustainability indicators. nternational Journal of Sustainable Development, 16(3), 335-531.
Cristina, B., & Diana, A. (2014). The Perspective of Concept Sustainability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(14), 2257-2261.
Dahlman, C. (2015). A New Rural Development Paradigm for the 21st Century A Toolkit for Developing Countries. Paris: OECD Publishing.
Eftekhari, A., & Aghayarihir, M. (2008). Rural Development Sustainability Leveling, Case Study of Hir Section. Geogeraphical reserch Quarterly, 39(9), 31-44.
Erokhin, V ((2014),  Approaches to sustainable rural development in predominantly non-rural region. 62(2), 291-305.
Faraji Sabokbar. H, Badri. SA, motiee Langroodi. SH, H Sharafi . (2010). Measuring the Sustainability of Rural Areas Using Analytical Network Process (ANP), Case-study: Rural Areas of Fasa County. Human gepgraphi reserch Quartrly, 42(76), 135-156.
Hasanzadeh D and Izadi Jeyran. A,.. (2009). Sustainable Development in the Rural Communities of Iran. Journal of Social Scinces letter, 17(36), 27-55.
Hatami Sardashti, Z., Al-Ahmadi.,M.J ., Behdani, M. & Mahdavi Damghani, A. (2012). Evaluation of Social-Economic Sustainability Indicators Among All Constitutive Indicators in Some Parts of Southern Khorasan Provinc. International Research Journal of App, 3(7), 1520-1536.
Hopwood, B, Mellor M, O’Brien G. (2005). Sustainable development: mapping different approaches. Sustanble Development, 13(1), 38-52.
Javedan. M, Farajisabokbar.H, Sadeghloo. T and Sajasi. H. (2018). Presenting a model of sustainability ranking analysis in rural areas (Case study of Sarband section of Markazi province. journal of Sustainable Development & Geographical Environment, 13, 51-69.
Kalantari Kh, Asasdi. A And Sh chobchiyan. (2009). Development and validation of sustainable development indicators of rural areas. Tehran: Regional Urban Studies and Research.
Karimi, F., & Ahmadvand , M. (2014). Status Assessment and Prioritization of Indicators for Sustainable Development in Rural Areas (The Case of Central District of Boyer-Ahmad County). Journal of Rural reserch, 5(3), 663-690.
Koochak A., Nasiri Mahallat, M., Moradi, R., Mansouri, H . (2014). Assessing Sustainable Agriculture Development Status in Iran and Offering of Sustainability Approaches. Agricultural Sciene And Sustanable Development, 23(4), 179-197.
Mahdavi, D., & Karimpoor , Z. (2011). Develop a favorable model of modern rural development management in Iran. Research Chronicle of Payame Noor University of Chaharmahal and Bakhtiari Province, 6(1), 16-25.
Manos B., Bournaris, T., & Chatzinikolaou, P . (2010). Impact assessment of CAP policies on social sustainability in rural areas: An application in Northern Greece. Operational Research, 11(1), 77-92.
Midgley, J.L, Shucksmith, D.M, Birnie, R.V, Geddes, A., Bayfield. N and Elston. D. (2005). Rural development policy and community data needs in Scotland. Land Use Policy, 22(2), 163-174.
Mikulcak, F., Haider, J., Abson, D., Newig, J and Fischer, J. (2015). Applying a capitals approach to understand rural development traps: A case study from post-socialist Romania. Land Use Policy, 43(2), 248-255.
Mofidi Chelan, M. Barani, H. Abedi. J. Motamedi. J, Darban. A. (2018).  eveloping and validating social sustainability indices in pastoral units (Case study: Sahand summer rangelands). Journal of Rangeland, 11(4), 422-435.
Moradi, V., & Talebi, M. (2017). Structural analysis of sustainable rural development indicators case: suburbs of Soomehsara county. JOURNAL SPACE ECONOMY & RURAL DEVELOPMENT, 6(25), 165-180.
Nazmfar , H., & Padarvani, B. (2013). city has the Chahar Mahal and Bakhtiari province level analysis of development indicators using fuzzy TOPSIS. Journal of Research and Urban Planning, 4(14), 103-122.
Nemati, A., Irevani , H., & Asadi, A. (2014). Sustainability status of potato cultivation, Bahar-plain of Hamedan province. Iranan Journal of Agricultural Economic and Development Reserch, 45(3), 451-465.
Okello, J. (2005). Compliance with International Food Safety Standards: The Case of Green BeanProduction in Kenyan Family Farms. Department of Agricultural Economics, Michigan State University. Lima: International Potato Center.
Ommani, A. (2011). Affecting Factors on Adoption of Sustainable Water Resources Management in Agriculture. Research Journal of Environmental Sciences, 5(1), 36-48.
Pourtaheri, M., Sajasi, H., Sadeghloo.T.. (2011). easurement and Priority Social Sustainability in Rural Regions with Using TOPSIS-FUZZY Technique Based on Order Preference by Similarity to an Fuzzy Ideal Solution (Case Study: Khodabandeh Country Rurals in Central Part). Journal of Rural Reacerchr, 1(1), 1-31.
Praneetvatakul, S., Janekarnkij, P., Potchanasin C. & Prayoonwong, K. (2001). Assessing the sustainability of agriculture: A case of Mae Chaem Catchment, northern Thailand. Environment International, 27(3), 103-109.
Razzagi Boorkhani, F. (2016). Designing a Model for Establishing Appropriate Agricultural Practices for Garden Sustainability. Tehran: University of Tehran.
Safaeipoor, M., & Mavadat, E. (2013). Assessment of areas with an emphasis on social indicators - economic and human development indicators in combination with the use of GIS techniques and TOPSIS. Urbarn Stracture and function Studis, 1(3), 11-27.
StatisticalCentreoIran. (2017). Selected results of the general population and housing census of 2016. Tehran: Statistical Centre of Iran.
Todarow, M. (2012). Third World Economic Development. (G. Farjadi, Translator) Tehran: Kohsar Publications.
WorldBank. (2020). Rural Population. Washington: World Bank.