عوامل‌اجتماعی مرتبط با قوم‌گرایی فرهنگی در میان کردهای ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله تعیین عوامل مرتبط با قوم‌گرایی فرهنگی در میان کردهای ایران بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. جمعیت آماری پژوهش، کلیه مردان 18 تا 65 سال ساکن استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام را شامل می‌شود که نمونه‌ای با ‌حجم 800 نفر به شیوه احتمالی از آن انتخاب شده است. نتایج آزمون پژوهش نشان داد که میان ‌عواملی چون نوع گویش‌های زبان کردی (‌اورامی، ‌کلهری، ‌سورانی و کرمانجی)، ‌نوع مذهب (سنی، شیعه و یارسان)، رسانه مصرفی (تلویزیون)، احساس تبعیض (سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی) با قوم‌گرایی فرهنگی مردم مناطق مذکور رابطه معناداری وجود دارد. اما محل پرورش فرد (شهر و روستا) با میزان قوم‌گرایی فرهنگی او رابطه معناداری ندارد. اجرای عدالت و رفع نابرابری‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ـ اجتماعی، اهمیت دادن به عناصر فرهنگی قومی و تقویت برنامه‌های تلویزیونی در بخش قومی، می‌تواند آسیب‌های ناشی از قوم‌گرایی فرهنگی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها