تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران (مطالعه موردی: سه کلان‌شهر تهران، شیراز و اصفهان)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران در سه کلان‌شهر تهران، شیراز و اصفهان است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش اسنادی، ابعاد نظری موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. سپس ابعاد عملی موضوع به‌طور نسبی شناسایی ‌شد و در نهایت با تلفیق یافته‌های بخش نظری، مروری بر مطالعات پیشین، چارچوب مفهومی و نظری مناسبی برای تبیین دیدگاه مورد نظر طراحی و مفاهیم پژوهش با استفاده از تعاریف عملیاتی به فرضیه تبدیل شد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان‌شهر تهران، شیراز و اصفهان که در اردیبهشت 1390 به ایران سفر کرده‌اند تشکیل می‌دهد. اندازه نمونه نیز 130 نفر است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی t تک‌نمونه‌ای استفاده شد. نتایج نهایی تحقیق نشان داد: انگیزه اصلی گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان‌شهر مورد بررسی از نوع انگیزه‌های فرهنگی و در درجه بعدی انگیزه‌های فردی و اجتماعی بوده و در مجموع، از سفر به ایران در حد بسیار زیاد و زیادی رضایت داشته‌اند، همچنین تمایل زیادی به سفر مجدد به ایران داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها