کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران (مطالعۀ موردی: مشتریان خارجی هتل‌های چهار و پنج ستارۀ ایران)

نویسندگان

چکیده

این مقاله به تحلیل پیوند میان کیفیت خدمات عرضه‌شده در هتل‌های چهار و پنج ستارۀ ایران و رضایتمندی مشتریان خارجی می‌پردازد. طی پژوهش میدانی، سه بعد خدمات هتل‌ها، مشتمل بر محصول فیزیکی، خدمت تجربه‌شده و خوراک/نوشیدنی، مورد توجه قرار گرفته است. تأیید روابط میان سه بعد یادشده و رضایت گردشگران و نیز رتبه‌بندی آنها به لحاظ اهمیت بر اساس نتایج پیمایش کمّی میسر شده است. تحلیل یافته‌های پیمایش، حاکی از وجود همبستگی هر سه بعد محصول فیزیکی، خدمت تجربه‌شده و خوراک/ نوشیدنی با رضایتمندی گردشگران است. در این میان، رابطۀ میان کیفیت بعد خدمت تجربه‌شده و رضایت گردشگران بالاترین رتبه را دارد. صنعت هتلداری کشور در زمینۀ کیفیت ابعاد مورد مطالعه در این تحقیق با مشکلات اساسی و نارضایتی گردشگران روبه‌روست.

کلیدواژه‌ها