بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادکامی (مطالعه موردی: شهر کرمان)

نویسندگان

چکیده

شادکامی یکی از مهم‌ترین هیجان‌های مثبت و احساسات خوشایند است که سلامت جسمی و روانی اعضای جامعه را متأثر می‌سازد. این مقاله ضمن توصیف شادکامی، عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این راستا، با رویکردی جامعه‌شناختی، رابطة سرمایه اجتماعی به‌عنوان مفهومی (سازه‌ای) چند بعدی با شادکامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در آن با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای با 384 نفر از افراد بالای هجده سال، ساکن در مناطق مسکونی شهر کرمان مصاحبه شده است که از بین آنها، اطلاعات 376 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای شبکه اجتماعی قوی، شبکه‌های مشارکت مدنی‌ (عضویت انجمنی)، حمایت اجتماعی، اعتماد نهادی و احساس تعلق (دلبستگی اجتماعی)، اثرات معنی‌داری بر شادکامی دارند. در مجموع نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که اشکال سرمایه اجتماعی (ساختاری و شناختی) 38 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها