بررسی رابطه دینداری و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس)

نویسندگان

چکیده

برخی شواهد حاکی از آن است که در شرایط کنونی جامعه ایران، شکاف‌های مختلف نسلی، سیاسی، فرهنگی و... در حد قابل ملاحظه‌ای بروز کرده است که می‌تواند موجب بیگانگی اجتماعی شود. از طرف دیگر، دست کم از منظر کارکردگرایانه، دین نقش مؤثری در تقویت ارتباط افراد با جامعه ایفا می‌کند. هدف این مقاله بررسی میزان احساس بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان و رابطه آن با دینداری است. این بررسی بر اساس داده‌های حاصل از یک پژوهش پیمایشی در بین نمونه‌370 نفری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از میزان بالایی از احساس بیگانگی در بین پاسخگویان است. طبق نظریه‌های کارکردگرایانه دین، دینداری عامل کاهندۀ بیگانگی اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها