نظام اخلاق حرفه‌ای در تبلیغات بازرگانی

نویسندگان

چکیده

اخلاق حرفه‌ای در تبلیغات به چگونگی به کارگیری اصول اخلاقی توسط رسانه‌ها می‌پردازد و تأثیر آن را بر دانش، بینش و روش رفتاری مخاطبان ارزیابی می‌کند و مبحث اخلاق اطلاع‌رسانی به مبحث استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات می‌پردازد. در این مقاله تلاش شده است با بهره‌گیری از نتایج آماری حاصل از دو روش مصاحبه عمقی (دلفی) جهت استخراج شاخص‌های اندیشمندان، صاحب‌نظران، استادان، سیاست‌گذاران و دست اندرکاران صنعت تبلیغات و همچنین تحلیل محتوای پیام‌های تبلیغاتی منتشر شده از طریق رسانه‌های جمعی جهت تشخیص میزان پایبندی رسانه‌ها به این شاخص‌ها، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نیز تدوین 14 شاخص استخراج شده از 128 شاخص مقدماتی است که می‌توانند برای تدوین نظام اخلاق حرفه‌ای مورد بهره برداری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها