ارزیابی پیامدهای اجتماعی ـ زیست‌محیطی استفاده از مواد شیمیایی در فعالیت کشاورزی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به دو موضوع پرداخته شده است: ارزیابی اجتماعی‌ـ زیست محیطی استفاده از مواد شیمیایی در فعالیت کشاورزی در مناطق شمال کشور و تأثیر آن بر عدالت محیطی. با توجه با آمارهای موجود در سالنامه آماری مازندران و اطلاعات آماری موجود در سایت‌های خبری از سال 1380 به بعد، ابتدا تأثیرات زیست محیطی (تأثیر پساب کشاورزی بر منابع آبی) و تأثیرات اجتماعی (سلامت، اشتغال و گردشگری) مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس با استفاده از مدل تحقیق به تلفیق پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از این سموم چگونه در کاهش عدالت نقش دارد.

کلیدواژه‌ها