ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط‌مشی‌گذاری، ‌تصمیم‌گیری و عمل در فضای مجازی

نویسندگان

چکیده

فضای مجازی، امروز بخش بزرگی از زندگی ما را در بر گرفته است، هم تک تک آحاد جامعه از آن تأثیر پذیرفته و یا تأثیر می‌گذارند و هم حکومت ناگزیر از اخذ تصمیمات در مواجهه با آن است. آنچه در این مقاله پرداخته شده، شناخت محدوده‌ای است که در آن فعالیت‌های فضای مجازی صورت می‌پذیرد. این محدوده حدود اختیار و عمل نهادهای دولتی متولی این حوزه، چارچوب فعالیت و رفتار مؤسسات و نهادهای خصوصی و نیز گستره رفتار افراد جامعه را به‌گونه‌ای که بتوان آن را «یک عمل یا تصمیم فضای مجازی» نامید، مشخص خواهد کرد. این محدوده در قالب یک مدل ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Framework for Policymaking and Action in Cyberspace

چکیده [English]

The cyber space is assumed as one of the public issues the governments, public policymakers, the nations should think about its cultural affects in society. This paper answer to this question: is there any epistemological solution to combat its treatments and unwanted effects? Nowadays the cyberspace covers all aspects of our life and it fulfills most of our requirements and relations. In fact it assumed as new environment and completely new communication. Since most of the technological factors of cyberspace are from abroad, it is so necessary to think about the philosophy and value behind them. According to these predefined values we may take strategy of accept, mitigation, avoidance, interactive and proactive decisions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber space
  • Policymaking
  • Decision Making
  • System