هویت جمعی جوانان و برساخت جامعه‌پذیری جنسیتی، خانوادگی و طبقاتی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله استان گلستان)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین برجستگی ابعاد فروملی (جنسیتی، خانوادگی و طبقاتی) هویت جمعی در مقایسه با ابعاد ملی و فراملی، تعیین برجستگی هر یک از ابعاد فروملی در مقایسه با یکدیگر، تعیین برجستگی جنبه‌های شناختی، احساسی و رفتاری تشکیل‌دهندة هر یک از ابعاد فروملی و نیز تعیین میزان تأثیر کارگزاران جامعه‌پذیری در ساخت ابعاد فروملی هویت جمعی و تبیین مناسبات میان آنها بر 380 نفر از جوانان 29-15 ساله استان گلستان در سال 1391 به انجام رسید. یافته‌ها نشان داد: ابعاد فروملی هویت جمعی در هر سه جنبة شناختی، احساسی و رفتاری از برجستگی بالاتری نسبت به ابعاد ملی و فراملی برخوردار بودند. خانواده سازوکار اصلی جامعه‌پذیری در شکل‌دهی به ابعاد فروملی هویت جمعی است، سپس برنامه‌های ماهواره‌ای، نظام آموزشی و در نهایت، برنامه‌های صدا‌و‌سیما قرار دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Youth Collective Identity and It’s Constructing of Gender, Family and Class Socialization (Case Study: 15-29 year old Youth in Golestan Province)

چکیده [English]

The aims of this study are the specification salience of infra-national dimensions of collective identity in comparison with national and transnational dimensions, specification salience of infra-national dimensions in comparison with each other, specification salience of cognitive, emotional and behavioral aspects forming each infra-national dimension and also determining influence of socialization agents over formation of infra-national dimensions of collective identity and explanation relations existing between them. The population is selected from youth of Golestan province (15-29 years old) in 2012. Results show that infra-national dimensions of collective identity in three cognitive, emotional and behavioral aspects enjoy higher salience in proportion with national and international dimensions. Family is the main socialization mechanism in forming infra-national collective identity aspects; the satellite programs, educational system and programs of IRIB are the other mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective identity
  • International Identity
  • National Identity
  • gender identity
  • Socialization