شهررسانه‌ای؛ از هم‌ازفزایی صنعت رسانه تا توسعه اقتصاد دانش‌محور (بررسی تطبیقی سه شهر رسانه‌ای درمنطقه خاورمیانه)

نویسندگان

چکیده

با توجه به ضرورت‌های افق چشم‌انداز 1404 به منظوردستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و شناخت رقبای منطقه‌ای، در این پژوهش با معرفی و توصیف ویژگی‌ها و مؤلفه‌های شهر رسانه‌ای، تعریف شهر رسانه‌ای و کاربردهای آن ارائه می‌شود. سپس با رصد سه شهر رسانه‌ای در منطقه (دبی، مصر و اردن) بررسی جامعی به روش مقایسه تطبیقی بر روند تأسیس، نحوه جانمایی، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز، نوع مالکیت و مؤلفه‌های دیگر حقوقی، تجاری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها