بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر صرفه جویی آب در بین دانشجویان دانشگاه یاسوج

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی صرفه‌جویی مصرف آب در بین دانشجویان و رابطه آن با آگاهی از پیامدهای کمبود انرژی، تعهد و سرمایه فرهنگی، با استفاده از روش پیمایش است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه یاسوج هستند که 350 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شده و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند‌مرحله‌ای، انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته یا استاندارد است که با استفاده از اعتبار سازه و اعتبار محتوا تعیین اعتبار و با استفاده از ضریب آلفا یا آزمون مجدد، تعیین پایایی شده‌اند. یافته‌های توصیفی نشان داد: یک سوم پاسخگویان در مصرف آب صرفه‌جویی نمی‌کنند. مقایسه میانگین افراد صرفه‌جو و غیرصرفه‌جو در متغیرهای مستقل، بیانگر این بود که دو گروه به لحاظ آگاهی از پیامدهای کمبود انرژی، تعهد و سرمایه فرهنگی، تفاوت معنادار دارند. تبیین متغیر صرفه‌جویی در مصرف آب بر اساس مجموع متغیرها با روش رگرسیون لجستیک نشان داد: متغیرهای تعهد، سن و معدل تحصیلی، قادرند 26 درصد واریانس صرفه‌جویی در مصرف آب را تبیین کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Socio- cultural Factors on Saving of Water Consumption among Students of Yasouj University

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the saving of water consumption among university students and its relationship with awareness of the consequences of lack of energy, commitment and cultural capital by survey method. The population is the students of Yasouj University, 350 cases were selected using random multi-stage sampling method. Research instruments for measurement of other variables are researcher-made questionnaire that construct and content validity have been used for determination of the validity and Cronbach Alpha and re-test have been used for measurement of the reliability. Descriptive findings showed that a third of respondents do not save in water consumption. The analytical results showed that there is a significant difference between thrifty people and spendthrift people in awareness toward the consequences of lack of energy, commitment and cultural capital, but only commitment, age and GPA are able to significantly predict saving in water consumption and can explain 26% of the variance. Training of commitment (individual and collective) can increase saving behavior among the university students that is one of the most important needs of the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • awareness
  • Commitment
  • cultural capita
  • Consumption