علل پایداری و گسترش شبکه‌های هرمی در دهۀ 1380 (پژوهشی کیفی از تجربه فعالان شبکه کوئست در تهران)

نویسندگان

چکیده

گسترش شرکت‌های هرمی در دهه 1380 یکی از پدیده‌های اجتماعی جالب‌ توجه در ایران بوده است. هدف این مقاله، شناسایی علل تداوم و گسترش فعالیت این شرکت‌ها بر اساس بررسی تجربه فعالان شرکت کوئست در ایران در یک پژوهش کیفی است. اطلاعات این تحقیق از مصاحبه‌های عمیق با 31 نفر از فعالان کوئست و همچنین تحلیل محتوای کتاب‌ها و فیلم‌های پرکاربرد در مباحث آموزشی کوئست به دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد: تغییر نگرش افراد به موفقیت، شغل و درآمد، یکی از عوامل مهم در تداوم فعالیت اعضا بوده است. همچنین علاوه بر ساختار سلسله‌مراتبی کوئست که روابط افراد را در مجموعه‌ها تنظیم می‌کرده، مجموعه باورهای مشروعیت‌بخش قدرتمند در قالب فعالیت‌های جمعی و گروهی، انگیزه و انرژی لازم برای فعالیت اعضا را به وجود می‌آورده است.

کلیدواژه‌ها