بررسی میزان شناخت کارشناسان فرهنگی از اهداف فرهنگی سند چشم‌انداز 1404 و رابطه آن با احتمال تحقق اهداف فرهنگی سند

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی میزان شناخت کارشناسان فرهنگی از اهداف فرهنگی سند چشم‌انداز و رابطه آن با احتمال تحقق اهداف مذکور پرداخته است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ محقق‌ساخته است. داده‌های حاصل، پس از روایی و پایایی‌سنجی، با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. رابطه بین آگاهی از ابعاد مختلف الزامات فرهنگی سند چشم‌انداز و احتمال تحقق سند از طریق آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد. نتیجه نشان داد: همه ابعاد طرح با احتمال تحقق اهداف فرهنگی سند رابطه مستقیم و معناداری دارند. متغیرهای مستقل 36 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرد. متغیرهای ایجاد باور، خواسته‌ها و مطالبات عمومی و هم‌راستاسازی منافع فردی و التزام مسئولان و ارکان حکومت نسبت به پاسخگویی باقی ماندند و بقیه به‌علت عدم تأثیر معنادار از مدل رگرسیون خارج شدند. متغیر ایجاد باور بیش از بقیه بر متغیر وابسته احتمال تحقق اهداف تأثیر‌گذار است.

کلیدواژه‌ها