شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات فرهنگی بر مبنای نظریه‌ برخاسته از داده‌ها و ارائه الگوی اثربخشی تبلیغات‌فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

3 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

چکیده

هدف از این مقاله، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات فرهنگی است که به روش کیفی با استفاده از ثبت مشاهده و انجام مصاحبه انجام شده است. مصاحبه‌شوندگان را متخصصان حوزه تبلیغات و مسائل فرهنگی و یا صاحبان تألیف یا تخصص شغلی و علمی تشکیل دادند. در مجموع، 26 مصاحبه به شیوه باز پاسخ انجام شد. یافته‌ها نشان داد: عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات فرهنگی در پنج بعد ویژگی‌های منبع پیام، ویژگی‌های پیام، ویژگی‌های رسانه انتقال پیام، ویژگی‌های مخاطب پیام و عوامل زمینه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Affecting Factors on Cultural Advertising Effectiveness Based on Grounded Theory and Offering Cultural Advertising Effectiveness Model

نویسندگان [English]

  • Akbar Etebarian 1
  • Ali Rashidpour 2
  • M. Sohrabi Renani 3
1 Associate professor of IAU, Isfahan branch
2 Faculty member of IAU, Isfahan branch
3 PhD student of cultural management & planning, IAU, Isfahan branch
چکیده [English]

The purpose of the present study was identification affecting factors on cultural advertising effectiveness based on grounded. The research methodology was qualitative study by using observation and interview. People who interviewed were specialists in the field of advertising and culture. The sample groups of the research were 26 persons. The obtained results indicated that affecting factors on cultural advertising effectiveness are in 5 dimensions, the characteristics of the source of the message, message features, characteristics of the transmission media, the message characteristics and environmental factors. The different levels of cultural advertising effectiveness include; attention and understanding, awareness (knowledge), change of attitude, internalization (belief) and behavior (in three levels).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural advertising
  • effectiveness
  • Advertisers
  • Message
  • audienc
  • Media
  • Environment Factors

الف) منابع فارسی

1. امیرالسادات، نسیم و حامد تدین (1393). «ارائه مدلی برای تعیین اثربخشی تبلیغات تلویزیونی از دیدگاه مخاطبان با استفاده از معادلات ساختاری»، کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت.
2. پاشا شریفی، حسن و نسترن شریفی (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات سخن.
3. جاوت، گارث و ویکتوریا ادانل (1390). تبلیغات و اقناع، تهران: همشهری.
4. حائری، وحید و محمدرضا رستمی (1390). تبلیغات فرهنگی، از تئوری تا عمل، تهران: نشر تبلور.
5. حکیم‌آرا، محمدعلی (1390). ارتباط متقاعدگرانه در تبلیغ، تهران: انتشارات سمت.
6. حمیدی‌زاده، محمدرضا و ذبیح‌الله نوریان (1392). «تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان (مورد پژوهی بانک صادرات ایران)»، دو فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال اول، شماره 3: 46-33.
7. خدادادحسینی، سیدحمید، احمد روستا و وهاب خلیلی شجاعی (1389). تبلیغات؛ از تئوری تا عمل، تهران: نشر حروفیه.
8. دهشیری، محمدرضا (1388). «رسانه و فرهنگ‌سازی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره8: 208-179.
9. روستا، احمد و علی خویه (1388). مدیریت استراتژیک تبلیغات، تهران: انتشارات رسا.
10. صمصام شریعت، محمدرضا، حمید آتش‌پور و منوچهرکامکار (1386). «مقایسه عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات از دید مردم و متخصصان تبلیغات»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، شماره 32: 120-90.
11. قلی‌زاده، آذر (1390). جامعه‌شناسی فرهنگی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
12. کاویانی، محمد (1388). روان‌شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی،  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
13.کبیری، زهرا و محمدعلی حکیم‌آرا (1393). «اثرگذاری تبلیغات تلویزیونی با جاذبه‌ پیام طنز و ترس بر نگرش جوانان نسبت به رعایت قوانین رانندگی»، پژوهش‌های ارتباطی، سال 21، شماره 3 (پیاپی 79): 98-81.
14. کرمی، رضاعلی (1381). تبلیغ؛ اصول، مبانی و قالب‌ها، قم: انتشارات قم.
15. کریمی، عبدالعظیم (1382). راهبردهای روان‌شناختی تبلیغ با مخاطبان جوان، تهران: انتشارات ستاد اقامه نماز.
16.کریموا، گلنارا زد (1392). کاربرد رنگ در تبلیغات، کسب و کار خود را با رنگ بیدار کنید، ترجمه اعظم احمدی، تهران: مکتب ماهان.
17. لقمان‌نیا، مهدی، احمد خامسان، محسن آیتی و مجتبی خلیفه (1390). «شناسایی مؤلفه‌های هویت ملی در برنامه‌های درسی بر اساس نظریه داده بنیاد»، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 2، سال دهم.
18. لنون، جودی (1390). چگونگی کارکرد تبلیغات خدمات عمومی، ترجمه مینو میرزایی، تهران: نشر آبی.
19. مریجی، شمس‌اله (1389). جامعه‌شناسی در عرصه تبلیغ دینی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
20. محمدی‌فر، محمدرضا (1377). مجموعه اطلاع‌رسانی فرهنگ تبلیغات، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
21. مک‌کوایل، دنیس (1387). مخاطب‌شناسی، ترجمه مهدی منتظرالقائم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
22. وارطانیان، آرلین (1384). «بررسی مکان‌های ارتباط تصویری برای تبلیغات فرهنگی»، نشریه پیمان، شماره22: 28-5.

ب) منابع لاتین

1. Andreasen, Alen R. (2006). Social Marketing in the 21st Century. Sage Publication.
2. Borzekowski, L. G. & Poussaint, A. F. (1991). "Public Service Announcement Perceptions: A Quantitive Examination of Anti- Violence Messages", American journal of Preventive Medicine, Vol. 17, No. 3: 181-188.
3. Chapin, John. (1999). Advertising vs. Public Service Announcements- Penn State University: http: //files. eric. ed. gov/fulltext/ED437688. pdf
4. Kuisma, Jarmo, Simola, Jana, Uusitalo, Lisa & Örni, Ansi (2010). "The Effects of Animation and Format on the Perception and Memory of Online Advertising", Journal of Interaction Marketing 24: 269-282.
5. Lewis, Ioni M. (2008). Factors Influencing The Effectiveness of Advertising Countermeasures In Road Safety, PhD thesis, Queensland University of Technology.
6. McKay-Nesbitt, Jane, Manchanda, Rajesh V. Smith, Malcolm C. & Huhmann, Bruce A. (2011). "Effects of Age, Need For Cognition, and Affective Intensity on Advertising Effectiveness", Journal of Business Research 64 (2011): 12–17: http: //www. sciencedirect. com/science/article/pii/S0148296309002513.
7. Malefyt, Timothy de Waal (2015). "Relationship Advertising: How Advertising Can Enhance Social Bonds, Original Research Article", Journal of Business Research, In Press, Corrected Proof: http: //www. sciencedirect. com/science/article/pii/S0148296315002672.
8. ShermanT, Lee & Deighton, John (2001). "Banner Advertising: Measuring Effectiveness and Optimizing Placement", Journal of Interactive Marketing. Vol. 15 , No. 2: 60-65.