شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سرمایه اجتماعی؛ مطالعه پیمایشی کاربران جوانان پیرانشهر

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با لحاظ نمودن سهم و جایگاه بالای رسانه‌های اجتماعی مجازی در مصرف فراغتی و فرهنگی جوانان، و ابتنای رسانه‌های مذکور بر ارتباطات افقی، چندلایه‌ای و شبکه‌ای، به بررسی اثرات و پیامدهای شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر سرمایه اجتماعی جوانان پرداخته است. همچنین، این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و در مورد 300 نفر از جوانان شهر پیرانشهر انجام‌گرفته است. بر مبنای یافته‌های توصیفی، میانگین عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، چهار سال بوده و جوانان به‌طور متوسط بیش از 3 ساعت از وقت خود را در شبانه‌روز در فیس‌بوک سپری می‌کنند. بیشترین انگیزه حضور جوانان در فیس‌بوک، ماهیت فراغتی و هویت‌بخشی آن است،‌ و میل به کنش متقابل و آگاهی‌بخشی در مراتب بعدی قرارگرفته‌اند. یافته‌های تبیینی بر تأثیرپذیری مستقیم سرمایه اجتماعی کاربران از شبکه اجتماعی فیس‌بوک دلالت دارد. با این وصف، شدت و نوع اثرگذاری آن بر سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی یکسان نیست. علاوه بر این، با افزایش زمان استفاده جوانان از فیس‌بوک، گستره تعاملات کاهش می‌یابد. این مسئله مؤید ماهیت پیچیده این شبکه اجتماعی بوده که نمی‌توان ابعاد، آثار و پیامدهای آن را یکسان در نظر گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که سرمایه اجتماعی جوانان به ترتیب شدت رابطه با متغیرهای سن، انگیزه استفاده، منزلت اقتصادی ـ اجتماعی، مدت‌زمان عضویت و میزان استفاده از فیس‌بوک مرتبط است. متغیرها،50 درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی جوانان را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facebook and Social Capital; A Survey Study of Users of Facebook among Youth on Piranshahr

چکیده [English]

This article considering the high portion and status of social network Facebook in the youth leisure and cultural consumption, has paid to study its effects and consequences on the youth social capital. In the theoretical section based on results of theoretical approaches and the review of accessible experimental resources, a conceptual framework has been set up and the researches hypotheses have been proposed in its format. This study has been done by survey method by using questionnaire with a sample population of 300 young people from Piranshahr. The results show that the time of youth membership in Facebook was 4 years and in average, they spend more than 3 hours in Facebook on a day. The main incentive of youth involvement in Facebook was leisure and identity issues and tendency to interaction and enlightenment are the other reasons. In terms of social capital, our findings show that the average of capital social among sample participants evaluated in average. The study showed that there is a direct relationship between using Facebook and social capital. However, the way which they use it and its intensity changes the relation. In the other words, the more the youth use Facebook, their social capital will decrease. The most reverse effect of Facebook is on youth political participation. Multivariate regression analysis shows that the youth social capital, respectively, are strongly related to variables of age, incentive use, economic-social status, length of membership and amount of using Facebook. The aforementioned variables determine 50% of changes in youth social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth
  • Social Capital
  • Social trust
  • Social participation
  • Facebook